Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,27 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

İpotekle Teminat Altına Alınmış Alacağın Uyarlanması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Murat TOPUZ
 • Sayfa Sayısı: 37
 • Yayın Tarihi: 15.03.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
6,00 TL

Bu kitap 1173 kez incelendi; 1645 adet satıldı.

Kategoriler: Bankacılık - Finans Hukuku, Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar

İpotek kurulduktan sonra, enflasyona veya başkaca ekonomik nedenlere dayalı olarak, tapuda yazılı bulunan güvence miktarının son derece düşük/değersiz hale gelmesinin doğuracağı haksızlığın ne şekilde giderileceği tartışmalıdır ve Yargıtay’ın yerleşik bir içtihadı da bulunmamaktadır. İpotekte yegâne amaç, alacağın ifasına dönük rehin konusu taşınmazın güvence oluşturmasıdır (ACAR, Faruk, Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul, 2015, s.44). İpotek kurulurken oluşturulan derecelere kaydedilen ve teminat altına alınan alacak miktarının (güvence miktarının), enflasyon gibi ekonomik nedenlerle büsbütün değersizleşmesi mümkündür. Bu kapsamda para borçlarında paranın ekonomik konjonktüre bağlı olarak alım gücünü yitirmesi alacaklı aleyhine haksız bir durum yaratmaktadır, bunun bir ölçüde giderilmesi gerekmektedir.

Alacağın belirli oluşu noktasında belirlilik ilkesinin mutlak ve katı bir ilke olarak uygulandığı söylenemez. Yasamızda hem yabancı para ipoteğinin kabul edilmesi hem de üst sınır ipoteğinin düzenlenmesi bunu göstermektedir. Anapara ipoteğinde de ana alacak miktar olarak tapuda güvence miktarı olarak yansıtılmaktadır. Buna rağmen, rehin paraya dönüştürüldüğünde, alacaklıya ödenecek para sadece anapara ile sınırlı tutulmamıştır. MK. m. 875 anapara ipoteğinde rehinle güvence altına alınan miktarın anapara olmadığını, ayrıca güvencenin giderleri, temerrüt faizini, sözleşmesel faizi kapsadığını ortaya koymaktadır. Bu durum, belirlilik ilkesinin anapara ipoteği açısından oldukça esnetildiğini göstermektedir. Dolayısıyla MK. 851/1 hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya konulan alacağa dönük belirlilik ilkesi şekli değer taşımakta, güvence miktarının büyüklüğünü gerçek miktarı belirlemektedir (ACAR, Faruk, İpotekte Güvence Alınan Alacak Miktarının Günün Ekonomik Koşullarına Uyarlanması, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2008, Yıl.6, Sayı 62, İstanbul, 2008, s.480 vd.).

Akademisyen

Doç. Dr. Murat TOPUZ

 • Eğitim Sayısı 27
 • E-Kitap Sayısı 4
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 1702
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1811

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Murat Topuz, 1999’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 2000 yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisansını 2003 yılında tamamlamış daha sonra Tübitak’ın "Bilim İnsanlarını Destekleme Burslu Programı" çerçevesinde bir yıl boyunca Almanya’nın Köln üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim görevlisi sıfatıyla araştırmalarda bulunmuş ve doktorasını 2010 yılında bitirmiştir. Üniversiteler Arası Kurul tarafından 2014 yılında kendisine doçentlik unvanı verilmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Murat Topuz, bir çok üniversitede gerek ön lisans gerek lisans gerekse de yüksek lisans dersleri vermiş ve ders vermeye devam etmektedir. Borçlar hukuku, medeni hukuk, eşya hukuku, miras hukuku ve tüketici hukuku alanında gerek bireysel gerekse ortak yazarlı olarak yedi kitap ve otuzun üzerinde makale yazmıştır. 2015 yılından beri İstanbul mahkemelerinde bilirkişilik yapmakta olan Doç.Dr. Murat Topuz, Türkiye’nin birçok üniversite, baro, sivil toplum kuruluşları, Serbest Mali Müşavir odaları, özel kuruluş ve şirketlerde, bankalarda konferanslar, seminerler ve eğitimler vermiştir. İngilizce, Almanca ve başlangıç düzeyinde Latince bilen Doç.Dr. Murat Topuz evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Yayınlar & Eserler

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Zamanaşımın İşlemeye Başlaması İçin Gerekli Koşullardan Olan ”Zararın Öğrenilmesi” Olgusu (TBK m.72)

Topuz M.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.14, ss.1774-1782, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargıtay Kararları Çerçevesinde İsimsiz Sözleşmelerde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi

Topuz M.

Legal Hukuk Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyumlu Eylem Yoluyla Kartel Oluşturan Bankaların Tüketiciye Karşı Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı

Topuz M.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, no.0, ss.189-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması veya İşi Tamamlayamaması Nedeniyle İş Sahibinin Hakları (Fıdıc Kırmızı Kitap Çerçevesinde)

Topuz M. , Wathıe D.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, no.0, ss.581-612, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler

Topuz M.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.1, ss.710-727, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RESMİ VASİYETNAMEDE DÜZENLEME ŞEKLİ (OKUMA YAZMA BİLEN VE BİLMEYENLERİN VASİYETNAME DÜZENLEME ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA MK. MADDE 534 ve 535’İN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Topuz M. , Yavuz C.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.1145-1161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsviçre Borçlar Kanunu nun OR Genel Hükümlerine İlişkin 2020 Tasarısında Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinin Düzenleniş biçimi ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, no.0, ss.2693-2714, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Topuz M. , Yavuz C.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, no.0, ss.663-700, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Döneminde Türk Hukukunun Gelişim Seyri ve Reformlar

Topuz M. , Yavuz C.

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.9, no.1, ss.641-671, 2013 (Hakemsiz Dergi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi

Topuz M.

Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, cilt.0, no.0, ss.1138-1175, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi TBK m 448 460

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.293-357, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerineİlişkin Şekil Sorunu İsviçre Birleşme Kanunu Fusiongesetz FusG ve Alman Hukuku Perspektifinde 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununu Beklerken

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.19-81, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (Tbk M. 76)

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.257-295, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Hukuk Kültürü

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.355-373, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eserin Teslimden Önce Telef olması ve Roma Hukuku’nun Türk Borçlar Kanunu’xxna Etkileri

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.14, no.0, ss.201-236, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde işçinin iş görmekten kaçınma hakkı

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.0, ss.457-495, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fahiş Gabinin Roma Sözleşmeler HUkukunda Uygulama Alanı ve Fahiş Gabine Bağlanan Sonuçlar

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.463-497, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İflasın Ertelenmesinde Takip Yasağı ve Takip Yasağının İstisnaları

Topuz M.

Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, cilt.0, no.0, ss.1087-1102, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yargıtay Kararları Işığında Terk Sebebi ile Boşanma

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.221-251, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar ve Ticaret Hukukunda Gabin (Aşırı Yararlanma)

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.12, no.0, ss.743-771, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Roma Hukukunda Fahiş Gabin (Laesio Enormis)

Topuz M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, cilt.0, no.0, ss.301-331, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Topuz M.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2018

Mesafeli Sözleşmeler ve Tüketici Hakları

Topuz M.

Trt İstanbul Radyosu ve Radyo 1 Pozitif Hukuk Programı, İstanbul, Türkiye, 16 Temmuz 2019

Kadının Miras Hakkı ve Sorunları

Topuz M.

Woman Tv ’Hakkım Var’ Programı, İstanbul, Türkiye, 11 Temmuz 2019

Tüketici Sözleşmelerinin Şekline ilişkin Güncel Sorunlar

Topuz M.

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2019

Piramit Satış Sistemi (Saadet Zinciri) ile Çok Katmanlı Pazarlama Modelinin Farkları ve Hukuki Sonuçları

Topuz M.

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 Kasım 2018

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ile Karşılaştırmalı Olarak İnşaat Sözleşmelerinde Yükleniciye Ek Süre Verilmesini Gerekli Kılan Haller

Topuz M.

İnşaat Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019

A New Approach to Turish Compensation Law: Awarding Damages for non-Pecuniary Losses via Punitive Damages Awards

Topuz M.

International Congress on Afro-Eurasian Research V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Farazi Boşanma Davası

Topuz M.

Haydarpaşa Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 08 Nisan 2019

Tüketici Hakları

Topuz M.

Trt İstanbul Radyosu ve Radyo 1 Pozitif Hukuk Programı, İstanbul, Türkiye, 19 Şubat 2019

Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)

Topuz M.

8. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluktan Kurtulmasını Sağlayabilecek Hukuki İmkanlar

Topuz M.

Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongre, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2018

Geçmişten Günümüze Hukukun 100 Temel İlkesi

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Doktrin Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2018

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davasına İlişkin Yeni Yaklaşımlar

Topuz M.

7. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

İpoteğe Konu Olan Taşınmazların Özel Yolla Paraya Çevrilmesi Üzerine Düşünceler

Topuz M.

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

Genel İşlem Koşullarının Tacirler Arası Sözleşmelerde Uygulanması

Topuz M.

Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2018

Hayvanların Hukuki Niteliği

Topuz M.

Marmara Üniversitesi sosyal Hukukçular Kulübü Etkimliği, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2018

Hukuk Fakültesi Eğitiminin Pratikteki Yeri

Topuz M.

Hukuk Söyleşileri 1: Avukat Olmak, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2017

Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Topuz M.

6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

Yetişkinlerin Korunması Hukukunun İsviçre Medeni Kanunu’xxnda Düzenleniş Şeklinin TMK’nun Vesayete İlişkin Hükümleri Üzerine Olası Etkileri

Topuz M.

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Takdim Töreni ile Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’xxnda Güncel Gelşişmeler ve Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2017

Türk Hukukunda Normatif Zararın Tazmininin Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Edilen Tazminat

Topuz M.

5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015

TMK ve TBK’daki Yasal Gelişmeler

Topuz M.

Yasal Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2015

Almanya ve Amerika ile Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Hukuk Eğitimi

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Doktrin Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2015

Mevzuatımızda Son Değişiklikler Hakkında Tüketici Hakları

Topuz M.

İstanbul Kadıköy Rotary Kulubü 24 Kasım 2014 Tarihli Etkinlik, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2014

 

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.1-672, 2019

Eşya Hukuku Tapu Sicili Cilt III

Topuz M.

Tapu Sicili, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-258, 2018

Tüketici Hukuku Mevzuatı

Topuz M.

Tüketici Hukuku, Prof. Dr. Cevdet Yavuz,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-965, 2018

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2018

Eşya Hukuku Tapu Sicili Cilt III

Topuz M.

Tapu Sicili, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-258, 2018

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2018

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği)

Yavuz C., Erlüle F. , Topuz M.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017 

Finansal kiralama Sözleşmesi

Topuz M.

Adalet Yayınevi, İstanbul, 2017

On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem ile Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu

Topuz M.

On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem ile Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Doç. Dr. Murat Topuz,Av. Gökhan Bakar, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.1-319, 2017

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği)

Topuz M.

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği), Prof. Dr. Cevdet Yavuz,Doç. Dr. Fulya Erlüle,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-209, 2017

6. Tüketici Hukuku Kongresi

AKİPEK ÖCAL Ş., ÖZSUNAY E., TOPUZ M. , YENİOCAK U., ÖZDEMİR H., ACAR F. , et al.

Konut Finansmanında Bağlı Krediler, Çakır, İsmail/Tokbaş, Hakan/Üçışık, Fehim/Zafer, Hamide, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.342-371, 2017

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2016

6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Finansal Kiralama Sözleşmeleri

Topuz M.

Adalet Yayınevi, İstanbul, 2013

İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Topuz M.

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011

Sosyal Medya


Doç. Dr. Murat Topuz, 1999’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 2000 yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisansını 2003 yılında tamamlamış daha sonra Tübitak’ın "Bilim İnsanlarını Destekleme Burslu Programı" çerçevesinde bir yıl boyunca Almanya’nın Köln üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim görevlisi sıfatıyla araştırmalarda bulunmuş ve doktorasını 2010 yılında bitirmiştir. Üniversiteler Arası Kurul tarafından 2014 yılında kendisine doçentlik unvanı verilmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Murat Topuz, bir çok üniversitede gerek ön lisans gerek lisans gerekse de yüksek lisans dersleri vermiş ve ders vermeye devam etmektedir. Borçlar hukuku, medeni hukuk, eşya hukuku, miras hukuku ve tüketici hukuku alanında gerek bireysel gerekse ortak yazarlı olarak yedi kitap ve otuzun üzerinde makale yazmıştır. 2015 yılından beri İstanbul mahkemelerinde bilirkişilik yapmakta olan Doç.Dr. Murat Topuz, Türkiye’nin birçok üniversite, baro, sivil toplum kuruluşları, Serbest Mali Müşavir odaları, özel kuruluş ve şirketlerde, bankalarda konferanslar, seminerler ve eğitimler vermiştir. İngilizce, Almanca ve başlangıç düzeyinde Latince bilen Doç.Dr. Murat Topuz evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Yayınlar & Eserler

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Zamanaşımın İşlemeye Başlaması İçin Gerekli Koşullardan Olan ”Zararın Öğrenilmesi” Olgusu (TBK m.72)

Topuz M.

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.14, ss.1774-1782, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yargıtay Kararları Çerçevesinde İsimsiz Sözleşmelerde Uygulanacak Zamanaşımı Süresi

Topuz M.

Legal Hukuk Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyumlu Eylem Yoluyla Kartel Oluşturan Bankaların Tüketiciye Karşı Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı

Topuz M.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, no.0, ss.189-206, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması veya İşi Tamamlayamaması Nedeniyle İş Sahibinin Hakları (Fıdıc Kırmızı Kitap Çerçevesinde)

Topuz M. , Wathıe D.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.23, no.0, ss.581-612, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler

Topuz M.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.1, ss.710-727, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RESMİ VASİYETNAMEDE DÜZENLEME ŞEKLİ (OKUMA YAZMA BİLEN VE BİLMEYENLERİN VASİYETNAME DÜZENLEME ŞEKİLLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA MK. MADDE 534 ve 535’İN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Topuz M. , Yavuz C.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.1145-1161, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsviçre Borçlar Kanunu nun OR Genel Hükümlerine İlişkin 2020 Tasarısında Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerinin Düzenleniş biçimi ve Türk Borçlar Kanunu İle Karşılaştırılması

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, no.0, ss.2693-2714, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Topuz M. , Yavuz C.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.21, no.0, ss.663-700, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cumhuriyet Döneminde Türk Hukukunun Gelişim Seyri ve Reformlar

Topuz M. , Yavuz C.

Yeni Türkiye Dergisi, cilt.9, no.1, ss.641-671, 2013 (Hakemsiz Dergi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi

Topuz M.

Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, cilt.0, no.0, ss.1138-1175, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Pazarlamacılık Sözleşmesi TBK m 448 460

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.293-357, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerineİlişkin Şekil Sorunu İsviçre Birleşme Kanunu Fusiongesetz FusG ve Alman Hukuku Perspektifinde 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununu Beklerken

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, ss.19-81, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (Tbk M. 76)

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.257-295, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerikan Hukuk Kültürü

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.355-373, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eserin Teslimden Önce Telef olması ve Roma Hukuku’nun Türk Borçlar Kanunu’xxna Etkileri

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.14, no.0, ss.201-236, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde işçinin iş görmekten kaçınma hakkı

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.0, ss.457-495, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fahiş Gabinin Roma Sözleşmeler HUkukunda Uygulama Alanı ve Fahiş Gabine Bağlanan Sonuçlar

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.463-497, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İflasın Ertelenmesinde Takip Yasağı ve Takip Yasağının İstisnaları

Topuz M.

Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, cilt.0, no.0, ss.1087-1102, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yargıtay Kararları Işığında Terk Sebebi ile Boşanma

Topuz M.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.0, no.0, ss.221-251, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar ve Ticaret Hukukunda Gabin (Aşırı Yararlanma)

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.12, no.0, ss.743-771, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Roma Hukukunda Fahiş Gabin (Laesio Enormis)

Topuz M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, cilt.0, no.0, ss.301-331, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Topuz M.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması, Ankara, Türkiye, 06 Aralık 2018

Mesafeli Sözleşmeler ve Tüketici Hakları

Topuz M.

Trt İstanbul Radyosu ve Radyo 1 Pozitif Hukuk Programı, İstanbul, Türkiye, 16 Temmuz 2019

Kadının Miras Hakkı ve Sorunları

Topuz M.

Woman Tv ’Hakkım Var’ Programı, İstanbul, Türkiye, 11 Temmuz 2019

Tüketici Sözleşmelerinin Şekline ilişkin Güncel Sorunlar

Topuz M.

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Mayıs 2019

Piramit Satış Sistemi (Saadet Zinciri) ile Çok Katmanlı Pazarlama Modelinin Farkları ve Hukuki Sonuçları

Topuz M.

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 Kasım 2018

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ile Karşılaştırmalı Olarak İnşaat Sözleşmelerinde Yükleniciye Ek Süre Verilmesini Gerekli Kılan Haller

Topuz M.

İnşaat Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019

A New Approach to Turish Compensation Law: Awarding Damages for non-Pecuniary Losses via Punitive Damages Awards

Topuz M.

International Congress on Afro-Eurasian Research V, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019

Farazi Boşanma Davası

Topuz M.

Haydarpaşa Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 08 Nisan 2019

Tüketici Hakları

Topuz M.

Trt İstanbul Radyosu ve Radyo 1 Pozitif Hukuk Programı, İstanbul, Türkiye, 19 Şubat 2019

Customonster (Canavar Tüketici Kavramı)

Topuz M.

8. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

Adam Çalıştıranın Sorumluluktan Kurtulmasını Sağlayabilecek Hukuki İmkanlar

Topuz M.

Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongre, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2018

Geçmişten Günümüze Hukukun 100 Temel İlkesi

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Doktrin Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2018

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davasına İlişkin Yeni Yaklaşımlar

Topuz M.

7. Tüketici Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

İpoteğe Konu Olan Taşınmazların Özel Yolla Paraya Çevrilmesi Üzerine Düşünceler

Topuz M.

Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018

Genel İşlem Koşullarının Tacirler Arası Sözleşmelerde Uygulanması

Topuz M.

Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2018

Hayvanların Hukuki Niteliği

Topuz M.

Marmara Üniversitesi sosyal Hukukçular Kulübü Etkimliği, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2018

Hukuk Fakültesi Eğitiminin Pratikteki Yeri

Topuz M.

Hukuk Söyleşileri 1: Avukat Olmak, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2017

Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Topuz M.

6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2016

Yetişkinlerin Korunması Hukukunun İsviçre Medeni Kanunu’xxnda Düzenleniş Şeklinin TMK’nun Vesayete İlişkin Hükümleri Üzerine Olası Etkileri

Topuz M.

Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Takdim Töreni ile Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’xxnda Güncel Gelşişmeler ve Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2017

Türk Hukukunda Normatif Zararın Tazmininin Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Edilen Tazminat

Topuz M.

5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015

TMK ve TBK’daki Yasal Gelişmeler

Topuz M.

Yasal Gelişmeler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2015

Almanya ve Amerika ile Karşılaştırmalı Olarak Türkiye’de Hukuk Eğitimi

Topuz M.

Marmara Üniversitesi Doktrin Hukuk Kulübü Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2015

Mevzuatımızda Son Değişiklikler Hakkında Tüketici Hakları

Topuz M.

İstanbul Kadıköy Rotary Kulubü 24 Kasım 2014 Tarihli Etkinlik, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2014

 

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.1-672, 2019

Eşya Hukuku Tapu Sicili Cilt III

Topuz M.

Tapu Sicili, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-258, 2018

Tüketici Hukuku Mevzuatı

Topuz M.

Tüketici Hukuku, Prof. Dr. Cevdet Yavuz,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-965, 2018

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2018

Eşya Hukuku Tapu Sicili Cilt III

Topuz M.

Tapu Sicili, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-258, 2018

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2018

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği)

Yavuz C., Erlüle F. , Topuz M.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017 

Finansal kiralama Sözleşmesi

Topuz M.

Adalet Yayınevi, İstanbul, 2017

On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem ile Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu

Topuz M.

On İki Banka Örneği Üzerinden Uyumlu Eylem ile Kartel Oluşturan Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Doç. Dr. Murat Topuz,Av. Gökhan Bakar, Editör, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, ss.1-319, 2017

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği)

Topuz M.

Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği), Prof. Dr. Cevdet Yavuz,Doç. Dr. Fulya Erlüle,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-209, 2017

6. Tüketici Hukuku Kongresi

AKİPEK ÖCAL Ş., ÖZSUNAY E., TOPUZ M. , YENİOCAK U., ÖZDEMİR H., ACAR F. , et al.

Konut Finansmanında Bağlı Krediler, Çakır, İsmail/Tokbaş, Hakan/Üçışık, Fehim/Zafer, Hamide, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.342-371, 2017

Medeni Hukuk

Topuz M.

Medeni Hukuk, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya,Doç. Dr. Murat Topuz, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.1-474, 2016

6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Çerçevesinde Finansal Kiralama Sözleşmeleri

Topuz M.

Adalet Yayınevi, İstanbul, 2013

İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Topuz M.

Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…