Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,28 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Limited Şirket Esas Sermaye Payının Miras Yoluyla İntikalinde Mirasçının Oy Hakkı (TTK m. 596)

30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 1503 kez incelendi; 41 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Kişilerin miras hakkı Anayasa ile güvence altına alınan haklardandır (AY m. 35/1). Bu hakkın doğal sonucu olarak kişiler kendilerine miras yoluyla intikal eden malvarlıksal değerleri kendiliğinden edinmekte ve bu değerler üzerinde tasarruf yetkilerini kullanabilmektedirler (TMK 599). Bu temel ilkenin esasen ticaret hukuku bağlamında da devam ettiğini görmekteyiz (TTK m. 491/1; TTK m. 495/3). Ancak bazı istisnai durumlarda kişilerin miras yoluyla bir sermaye şirketinde pay edinmeleri kendiliğinden pay sahipliği veya ortak sıfatının kazanılmasına neden olmamakta; şirketin mirasçıları pay sahibi/ortak olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Bu istisnai durum iki tür sermaye şirketi yapılanmasında karşımıza çıkmaktadır. İlk istisnai yapılanma payları borsada işlem görmeyen ve devri bağlam hükümleri ile sınırlandırılmış nama yazılı paylara sahip anonim şirketler; diğeri ise limited şirketlerdir. Her iki şirket türü bakımından şirketin işletme konusunu elde edebilmesi açısından pay sahipliği/ortak çevresi bileşiminin önemli olduğunu, miras yoluyla dahi istenmeyen kişilerin şirkete dâhil edilmesinin önlenmesinde şirketin önemli bir menfaatinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan mirasçıların hakları da gözetilerek, şirket ile mirasçılar menfaatleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. Bu denge anonim şirketler açısından malvarlıksal hakların mirasçılara derhal, oy hakkı ve oy hakkına bağlı hakların ise şirket onayı ile geçeceği; şirketin mirasçıları ancak intikal eden payları gerçek değeri ile satın aldıkları takdirde şirket dışında bırakabilecekleri düzenlemeleriyle sağlanmıştır (TTK m. 493/4; TTK m. 494/2). Kanun koyucu limited şirketlerde ise mirasçıların menfaatlerine daha uygun olduğunu düşündüğü farklı bir düzenlemeyle, esas sermaye payının miras yoluyla geçmesi hâlinde tüm hak ve borçların genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçtiğini öngörmektedir (TTK m. 596/1). TTK m. 494/2 ve mehaz OR Art. 788/2 ile farklılık taşıyan TTK m. 596/1, oy hakkı ve buna bağlı olan hakların da kendiliğinden mirasçılara intikal ettiğini öngörerek hem mirasçılar hem de şirket açısından pek hukuki sorun doğurmaya adaydır. Elbirliği mülkiyet esasları gereği şirketin tüm mirasçıları genel kurul toplantısına davet mecburiyeti; oy haklarını kullanmak isteyen mirasçıların hep birlikte genel kurula katılma zorunluluğu; ortak bir temsilci atanacaksa temsilcinin sıfatı konusunda uzlaşma güçlüğü; mirasçılar arasında uyuşmazlık bulunması halinde mahkeme yoluyla tereke temsilcisinin atanması lüzumu; mahkemenin tereke temsilcisi ataması halinde dahi temsilcinin tüm mirasçıların menfaatine hareket etme mecburiyeti gibi çoğaltabileceğimiz pek çok hukuki sorun cevaplandırılmayı beklemektedir. Çalışmamızda bu hukuki sorunların cevaplanması hedeflenmektedir.

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT

  • Eğitim Sayısı 16
  • E-Kitap Sayısı 4
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 63

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…