Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 4,93 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

LEX Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

99,00 TL
29,70 TL

Bu kitap 1045 kez incelendi; 118 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Medeni Usul Hukuku

KİTABIN MUHTEVİYATI VE ÖZELLİKLERİ

 

 • Tüm maddelere, madde içeriğiyle ilgili güncel Yüksek Mahkeme kararları eklenmiştir.
 • İlgili içeriğe sahip maddelere, açıklamalı notlar eklenmiştir.
 • Tüm maddelerde, önemli içeriklerin altı çizilerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
 • Maddelerde yer alan süre içerikli düzenlemeler koyu renkle işaretlenerek dikkat çekici hale getirilmiştir.
 • Daha önce hakkında Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapılmış olan maddelerin altına, bu hususta Yüksek Mahkeme tarafından verilen karar özetleri eklenerek not şeklinde bilgi verilmiştir.
 • Ana kanun ile bağlantılı olabilecek 3 ayrı kanun metni eklenmiştir.
 • Kavram indeksi eklenmiştir.
 • Maddelerde “ilgili kanun” ya da “ilgili tüzük” gibi atıfların bulunduğu hallerde, bahsi geçen kanun veya tüzüğe ilişkin not kısmında bilgi verilmiştir.
 • Madde aramayı kolaylaştıran sayfa kenar numaralandırması uygulanmıştır.
 • Kanunda arama yapmayı kolaylaştıran sayfa üstü bölüm başlığı uygulaması yapılmıştır.
 • Uygulamada ihtiyaç duyulabilecek pratik bilgiler bölümü eklenerek bu bölüm altında şu çalışmalar yapılmıştır:
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Süre İhtiva Eden Düzenlemeler Tablosu
 • Mahkemelere Göre İstinaf, Temyiz ve Karar Düzeltme Süreleri Tablosu
 • Mahkemelerin Görevli Oldukları Alanlar Listesi
 • Sulh hukuk mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Asliye hukuk mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Asliye ticaret mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Aile mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Tüketici mahkemelerinin görev alanı listesi
 • İş Mahkemelerinin görev alanı listesi
 • Kadastro mahkemelerinin görev alanı listesi
 • İcra hukuk mahkemelerinin görev alanı listesi
 • İstinaf Kanunyoluna Başvurulabilen Kararlar Listesi
 • Bölge Adliye Hukuk Mahkemelerinin Temyiz Yoluna Başvurulamayan Kararları Listesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi Bulunan İller ve Yargı Çevrelerini Gösterir Tablo
 • Yıllara Göre Parasal Sınırlar Tablosu
 • Yıllara Göre Tüketici Hakem Heyetine Zorunlu Başvuru Parasal Sınırları Tablosu
 • 2019 Yılı Ücret Tarifeleri
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu hakem ücret tarifesi
 • Bilirkişilik asgari ücret tarifesi
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu gider avansı tarifesi
 • Avukatlık asgari ücret tarifesi
 • Arabuluculuk asgari ücret tarifesi

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ

 • Eğitim Sayısı 15
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 130

Eğitmen Hakkında

 

1.      Adı Soyadı: TAYLAN ÖZGÜR KİRAZ     

2.      Doğum Tarihi: 01.10.1970

3.      Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

1993

Y. Lisans

ÖZEL HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1996

Doktora

ÖZEL HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2005

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2005

Doçentlik Tarihi               :                                          

Profesörlük Tarihi           : 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

2017

ZÜLFÜKAR ŞÜKRÜ KANBEROĞLU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil tespiti

2017

ABDULKADİR KOÇAK

Medeni Yargılama Hukukunda keşif

2013

GİZEM BAŞOĞLU

İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik hâlleri

2009

MEHMET YALÇIN

İcra ve İflas Hukukunda mesken haczi

2008

MEHMET DOĞAR

Alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesi

       

 

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4.  Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Genel Haciz Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtirazın Kesin Kaldırılması, Ankara 1997.

- Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Eklenmiş ‘Giriş’ Bölümü Hariç 2. Tıpkı Baskı, Ankara 2013.

- İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması (İİK md. 68-70), Genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı, Ankara 2013.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2012.

- Gerekçeli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Baskı Ankara 2017 (Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

- İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4. Baskı Ankara 2014 (Prof. Dr. Ergun Önen, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil ve Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      - Koşulları oluşmadan açılan Belirsiz alacak davasında mahkemece verilecek karar, (Kudret Aslan ve Leyla Akyol Aslan ile birlikte ortak yayın), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015.

      - Hukuk ve Toplumsal Ahlak: OffshoreZEDE mi? OffshoreZADE mi?, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 87-110.

      - Adi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme, MİHDER, 2013/1, s. 43-72 .

      - İflas Dışı Adi Konkordatoda Kamu Alacaklarının Tabi Olduğu İşlem, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1-2.

      - Kamusal Alan Kavramı ve Bu Kavramın Tanımlanması Zorunluluğu, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006.

      - Asker Kişilere Tebligat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/7.

      - Hükümlerin Tavzihine İlişkin Bazı Tespitler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2.

      - Federal Alman Acz Yasasında Tüketiciler İçin Öngörülmüş Acz Prosedürüne İlişkin Hükümler, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 2001.

      - Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul, 2000.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

      7.7.1. Diğer Makaleler:

- Cebri İcra Hukukunda Tatil ve Talik Halleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/34, s. 10-13.

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/33, s. 18-21.

- Davaya Son Veren Taraf İşlemleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/32, s. 9-12.

- Hukuk Usûlünde Geçici Hukukî Korumalar, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/31, s. 7-9.

- Belirsiz Alacak Davası, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/30, s. 16-19.

- Principles of Law of Civil Procedure, GSI Articletter, March 2011.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Temel Yenilikler, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2011/27, s. 5-10.

- İsviçre Federal Mahkemesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde Takip Hukukunda Şikâyet Eden Taraf Bakımından İlgili Kavramı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008.

- Sigorta Murakabe Kanunu'nda ve Bankacılık Kanunu'nda Öngörülen Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararların Takip Hukuku Bakımından İşlevi, Terazi Hukuk Dergisi, 2006/11.

- İkrarın Bölünmezliği Üzerine, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 2005.

- Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil, Manisa Barosu Dergisi, 2000, S.73.

- İflasta Menkullerin Ekonomik Sebeplerle Müstacel Satışı, (Dr. Georges Vonder Mühll’den çeviri), Argumentum, 1999-2000, S. 58.

- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Argumentum, 1995, S.45.

      7.7.2. Gazete ve Bültenler

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü, Günaydın Marmara Gazetesi, Ocak 2002.

- Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi, Günaydın Marmara Gazetesi, Haziran 2002.

- Kamusal Hakları Bakımından İflas Eden Kimsenin Hukuki Durumu, Günaydın Marmara Gazetesi, Aralık 2002.

- İstinaf Mahkemeleri, Maltepe Haber, Temmuz 2005.

- Hakkımızı Teslim Edecek Hâkimler Var, Taka Gazetesi, Söyleşi, 28 Aralık 2012.

7.7.3. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

- Hüseyin Çelik, Hukuk Davalarında Görev ve Yetki Sorunu, Ankara 2005.

- Murat Yaman, Açıklamalı-İçtihatlı-Dilekçe Örnekli Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, Ankara 2006.

- Yıldırım Keser, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, Ankara 2006.

- Muzaffer Yasin Aslan, Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları, Ankara 2006.

- Orhan Önder, Birleşmiş Milletler Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara 2006.

- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, Ankara 2009.

- Deniz Abay, Seçilmiş ve Özetlenmiş Son İçtihatlar Işığında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tatbikatı, Ankara 2014.

 

      7.8.  Uluslararası atıflar

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İTO Birinci Hakem Listesi / Hakem

Danışma Kurulu Üyelikleri:

- Terazi Hukuk Dergisi

- TMSF Çatı Dergisi

- İzmir Barosu Dergisi

- Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

AKADEMİK YIL

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

ÖĞRENCİ SAYISI

TEORİ

UYG.

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

114

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

5

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

52

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

3

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

99

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

73

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

85

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

3

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

107

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (HUK 423)

2

2

1

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (LAW 405)

3

0

159

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

 

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (HUK 442)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (LAW 406)

2

0

 

 

Sosyal Medya


 

1.      Adı Soyadı: TAYLAN ÖZGÜR KİRAZ     

2.      Doğum Tarihi: 01.10.1970

3.      Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

1993

Y. Lisans

ÖZEL HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1996

Doktora

ÖZEL HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2005

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2005

Doçentlik Tarihi               :                                          

Profesörlük Tarihi           : 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

2017

ZÜLFÜKAR ŞÜKRÜ KANBEROĞLU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil tespiti

2017

ABDULKADİR KOÇAK

Medeni Yargılama Hukukunda keşif

2013

GİZEM BAŞOĞLU

İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik hâlleri

2009

MEHMET YALÇIN

İcra ve İflas Hukukunda mesken haczi

2008

MEHMET DOĞAR

Alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesi

       

 

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4.  Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Genel Haciz Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtirazın Kesin Kaldırılması, Ankara 1997.

- Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Eklenmiş ‘Giriş’ Bölümü Hariç 2. Tıpkı Baskı, Ankara 2013.

- İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması (İİK md. 68-70), Genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı, Ankara 2013.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2012.

- Gerekçeli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Baskı Ankara 2017 (Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

- İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4. Baskı Ankara 2014 (Prof. Dr. Ergun Önen, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil ve Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      - Koşulları oluşmadan açılan Belirsiz alacak davasında mahkemece verilecek karar, (Kudret Aslan ve Leyla Akyol Aslan ile birlikte ortak yayın), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015.

      - Hukuk ve Toplumsal Ahlak: OffshoreZEDE mi? OffshoreZADE mi?, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 87-110.

      - Adi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme, MİHDER, 2013/1, s. 43-72 .

      - İflas Dışı Adi Konkordatoda Kamu Alacaklarının Tabi Olduğu İşlem, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1-2.

      - Kamusal Alan Kavramı ve Bu Kavramın Tanımlanması Zorunluluğu, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006.

      - Asker Kişilere Tebligat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/7.

      - Hükümlerin Tavzihine İlişkin Bazı Tespitler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2.

      - Federal Alman Acz Yasasında Tüketiciler İçin Öngörülmüş Acz Prosedürüne İlişkin Hükümler, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 2001.

      - Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul, 2000.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

      7.7.1. Diğer Makaleler:

- Cebri İcra Hukukunda Tatil ve Talik Halleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/34, s. 10-13.

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/33, s. 18-21.

- Davaya Son Veren Taraf İşlemleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/32, s. 9-12.

- Hukuk Usûlünde Geçici Hukukî Korumalar, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/31, s. 7-9.

- Belirsiz Alacak Davası, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/30, s. 16-19.

- Principles of Law of Civil Procedure, GSI Articletter, March 2011.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Temel Yenilikler, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2011/27, s. 5-10.

- İsviçre Federal Mahkemesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde Takip Hukukunda Şikâyet Eden Taraf Bakımından İlgili Kavramı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008.

- Sigorta Murakabe Kanunu'nda ve Bankacılık Kanunu'nda Öngörülen Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararların Takip Hukuku Bakımından İşlevi, Terazi Hukuk Dergisi, 2006/11.

- İkrarın Bölünmezliği Üzerine, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 2005.

- Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil, Manisa Barosu Dergisi, 2000, S.73.

- İflasta Menkullerin Ekonomik Sebeplerle Müstacel Satışı, (Dr. Georges Vonder Mühll’den çeviri), Argumentum, 1999-2000, S. 58.

- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Argumentum, 1995, S.45.

      7.7.2. Gazete ve Bültenler

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü, Günaydın Marmara Gazetesi, Ocak 2002.

- Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi, Günaydın Marmara Gazetesi, Haziran 2002.

- Kamusal Hakları Bakımından İflas Eden Kimsenin Hukuki Durumu, Günaydın Marmara Gazetesi, Aralık 2002.

- İstinaf Mahkemeleri, Maltepe Haber, Temmuz 2005.

- Hakkımızı Teslim Edecek Hâkimler Var, Taka Gazetesi, Söyleşi, 28 Aralık 2012.

7.7.3. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

- Hüseyin Çelik, Hukuk Davalarında Görev ve Yetki Sorunu, Ankara 2005.

- Murat Yaman, Açıklamalı-İçtihatlı-Dilekçe Örnekli Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, Ankara 2006.

- Yıldırım Keser, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, Ankara 2006.

- Muzaffer Yasin Aslan, Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları, Ankara 2006.

- Orhan Önder, Birleşmiş Milletler Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara 2006.

- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, Ankara 2009.

- Deniz Abay, Seçilmiş ve Özetlenmiş Son İçtihatlar Işığında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tatbikatı, Ankara 2014.

 

      7.8.  Uluslararası atıflar

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İTO Birinci Hakem Listesi / Hakem

Danışma Kurulu Üyelikleri:

- Terazi Hukuk Dergisi

- TMSF Çatı Dergisi

- İzmir Barosu Dergisi

- Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

AKADEMİK YIL

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

ÖĞRENCİ SAYISI

TEORİ

UYG.

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

114

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

5

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

52

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

3

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

99

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

73

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

85

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

3

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

107

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (HUK 423)

2

2

1

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (LAW 405)

3

0

159

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

 

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (HUK 442)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (LAW 406)

2

0

 

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…