Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Sosyal Medya Kanalı İle Yapılan Kişilik Hakkı İhlallerinin Özel Hukuk Bağlamında Korunması Video Eğitimi

Doç. Dr. Selin Sert SÜTÇÜ

Sosyal Medya Kanalı İle Yapılan Kişilik Hakkı İhlallerinin Özel Hukuk Bağlamında Korunması online konferansının video kaydıdır. Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

500,00 TL
200,00 TL
Eğitim Önizlemesi

Sosyal Medya Kanalı İle Yapılan Kişilik Hakkı İhlallerinin Özel Hukuk Bağlamında Korunması online konferansının video kaydıdır.

Eğitim süresi 1 saat 29 dakikadır.

Akademisyen

Doç. Dr. Selin Sert SÜTÇÜ

  • Eğitim Sayısı 28
  • E-Kitap Sayısı 10
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 1459
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 3476

Eğitmen Hakkında

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Gazi Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Hukuk

Kırıkkale Üniversitesi

2006

Doktora

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tezi: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü- Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Bilge

Doktora Tezi: Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları- Danışman: Prof. Dr. Hasan Erman

Akademik Unvanlar:

Doç. Dr.: 25.03.2020- halen devam etmektedir.  

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Esra Çimen: Seyahat Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Yasin Alp: Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Ayça Çakal: Türk Özel Hukukunda Tıbbi Müdahaleye Rıza, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Merve Buse Kalaycı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi Müdahalelerden Doğan Akdi Sorumluluğu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2018.

Elif İlkay Nurcu: Bayilik Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.         

YAYINLAR

1. Sert Sütçü, S., “Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Alt Soyun Açık Muvafakati Koşulunun Cenin Bakımından Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Eylül 2019.

2. Sert Sütçü S., "Dolaylı-Dolaysız Zilyetlik Kavramlarının Ayırt Edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Ss.259-289, 2019 

3. Sert Sütçü S., "Yurtdışında Üniversite Öğrenimi Gören Ergin Çocuğun Öğrenimi İçin . Yararlandığı Burs Ve Benzeri Ödemelerin Geri Ödenmesi Meselesinin Türk Medeni Kanununda Düzenlenen Eğitim Nafakası Hakkı Hükümleri İle Birlikte Değerlendirilmesi ", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Ss.499-526, 2018 

4. Sert Sütçü, S., Havayolu İle Gerçekleştirilen Seyahatlerde Meydana Gelen Bagaj Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme Sorununun Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Antalya Barosu Dergisi, Aralık 2017, Y.27, S. 87, s. 21-25.

5.Sert Sütçü, S., "Promotional Sales in Law: Turkish Law, German Law and English Law ", International Journal of Business and Management Studies,, vol.6, pp.83-91, 2017.

6. Sert Sütçü, S., "Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar (Borçlar Kanunu Ve CISG İle Karşılaştırmalı Olarak) ", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.XXXIII, ss.123-139, 2017.

7. Sert Sütçü, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun M.80 Hükmüne Göre Piramit Satışlar ", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, s.2505-2521, 2016.

8. Sert, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Paket Tur Sözleşmeleri", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.6, s.251-274, 2015.

9. Sert, S., "Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.1, s.255-270, 2015.

10. Sert, S., "Spor Faaliyetleri Sebebiyle Meydana Gelen Sakatlanmaların Haksiz Fiil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Meselesi", Ankara Barosu Dergisi, cilt.1, no.1, s.693-711, 2015.

11. Sert, S., "Türk Hukukunda Kadın Doğum Hastalıkları Hekimlerinin Gerçekleştirdiği Müdahaleler Ve Hekimlerin Yükümlülükleri", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, s.149-164, 2015.

12. Sert, S., "Artificial Insemination And Surrogacy On Legal Regulations", Internatıonal Journal Of Multıdıscıplınary Thought , vol.4, pp.429-439, 2015.

13.Sert, S., "İnternet Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Genel Boşanma Sebepleri Arasında Değerlendirilmesi Meselesi ", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.275-291, 2015 .

14. Sert, S., "Organ Ve Doku Naklinin Hukuki Niteliği", İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, cilt.1, s.21-36, 2014.

15.Sert, S., "Aile Birleşimi: Müslüman Göçmen Çocukların Avrupa’daki Durumu", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, s.135-143, 2014.

16. Sert, S., "Mirasçılıktan Çıkarmanın Nafaka Yükümlülüğüne Etkisi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, s.229-245, 2014.

17. Sert, S., "Organ Ve Doku Nakillerinde Rıza Kavramı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ejder Yılmaz a Armağan, cilt.2, s.1739-1753, 2014.

17.Sert, S., "Kiralanan Taşınmaz Üzerinde Sonradan Ayni Hak Kurulması Ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar (TBK m. 311)", Ankara Barosu Dergisi, cilt.4, s.63-81, 2014.

18. Sert, S., "Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.335-357, 2014.

19. Sert, S., "Borcun İfa Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, s.917-935, 2013.

20.Sert, S., "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Göre Kredi Sınırlamaları", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, s.25-55, 2013.

21. Sert, S., "Kordon Kani Bankacılığının Hukuki Boyutta Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, s.41-62, 2012.

22. Sert, S., "Türk Satım Hukukunda 1 Ağustos 2011 Tarihi İtibariyle Yeni Bir Dönem: 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Taşınır Mal Satımına İlişkin Viyana Satım Sözleşmesi", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.14-17, 2011.

23. Sert, S., "Borçlar Kanununa Göre Alacaklının Temerrüdü", Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt.1, s.475-503, 2009. 

24.Sert, S., "Özel Hastanelerde Çalışan Doktorların Ve Sağlık Personelinin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Bakımından Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının İncelenmesi", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.39-51, 2008.

25. Sert, S., "Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının İncelenmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.158-191, 2008.

26.Sert, S., "Markanın Esas Fonksiyonu Yönünden Yasa Dışı Kullanımının İncelenmesi", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, cilt.7, s.73- 91, 2007.

27. Sert, S., "Merchandising Markası", Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, cilt.1, s.1163-1179, 2007.

28. Sert, S., "Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 18. Ve 19. Maddeleri Hükümlerine İlişkin Değerlendirmeler", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.83-87, 2007.

29.Sert, S., "556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi İle Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 14. Maddesinin Karşılaştırılması", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.11-17, 2006.

30.Sert, S., "4054 Sayılı RKHK Madde 58/2: Üç Kat Tazminat", Doç. Dr. Mehmet Somer ‘e Armağan, cilt.1, s.701-717, 2006.

31.Sert, S., "Fikir Ve Sanat Eserlerinin Korunması", Bahçe şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, s.135-151, 2005

32. Sert, S./ Cihan, A.H., “Aile Konutu Şerhi”,  İdeal Hukuk Dergisi, s. 88-93.

33. Sert, S., “Yapay Döllenme ve Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Düzenlemeler”, Legal Hukuk Dergisi, Rona Aybay’a Armağan, Aralık 2014, s. 2013-2031. 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER :

1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, Ankara 2019. 

2. Sert Sütçü, S., Altunkaya M., Demirbaş F., Özay O.L., Karauz A.K., "Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

3. Sert Sütçü, S., "Tasarım Bebek", Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar, Selin Sert Sütçü, Editör- Bölüm Yazarı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.15-26, 2018.

4. Sert Sütçü, S., "Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

5. Sert Sütçü, S., "Promosyonlu Satışlar", Tüketici Hukuku Davaları Teori- Uygulama , Oya Şahin&Mutlu Dinç, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.657-699, 2017.

6. Sert Sütçü, S., "E-Ticaret Uygulamalarında Tüketiciyi Aldatıcı Reklamlar", E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş Suphi Kurşun, Ed., Aristo Yayıncılık, İstanbul, s.269-304, 2017.

7. Sert Sütçü, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketicinin Cayma Hakkı", Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

8. Sert Sütçü, S., "11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde (Viyana Satım Sözleşmesi) İfa Engelleri Kavramının Düzenlenişi", Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), Sinan Okur, Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, s.275-299, 2016.

9. Sert Sütçü, S., "Özel Organ Ve Doku Nakillerinde Doktorun Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünün İncelenmesi", Tıp Hukukunda Güncel Sorunlara Genel Bakış Ve Çözüm Önerileri, Selin Sert Sütçü, Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, s.1-16, 2016.

10.Sert Sütçü, S., "Sex Change In Turkısh Law", Contemporary Studıes In Law , Hasan Arslan Mehmet Alı Icbay Sorın Mıhaı Stancıu, Ed., Ehrmann Verlag, Mannheım, s.141-148, 2015.

11.Sert, S., "Farklı Çerçevelerden Tıp Hukuku Sorunları", Editör- Bölüm Yazarı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

12.Sert, S., "Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları", Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

13. Sert, S. / Cihan, A.H.,  "Türk Medeni Hukukunda Organ ve Doku Nakline İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Bir Deneme ", Beta Yayınevi, İstanbul 2013.

14. Sert, S., "Markanın Kullanılması Yükümlülüğü", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

Burs ve Ödüller

  1. Sert Sütçü, S, "Al Farabi Scıence Award, İKSAD, Mayıs 2017.
  2. Sert Sütçü, S, "20. Tüketici Ödülleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Mart 2017.

Verdiği Dersler

 Lisans:

Medeni Hukuk (Yıllık)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Yıllık)

Eşya Hukuku (Yıllık)

Tıp Hukuku (Güz)

Tüketici Hukuku (Bahar)

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku (Güz)

Eşya Hukuku I (Güz)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Güz)

Aile Hukuku (Bahar)

Eşya Hukuku II (Bahar)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Bahar)

Yüksek Lisans:

Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku (Doktora)

Miras Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)

Tüketici Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)

Vekalet Sözleşmeleri (Doktora)

Sağlık Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)

Sosyal Medya

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

Gazi Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans

Hukuk

Kırıkkale Üniversitesi

2006

Doktora

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans Tezi: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü- Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Bilge

Doktora Tezi: Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları- Danışman: Prof. Dr. Hasan Erman

Akademik Unvanlar:

Doç. Dr.: 25.03.2020- halen devam etmektedir.  

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Esra Çimen: Seyahat Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Yasin Alp: Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Ayça Çakal: Türk Özel Hukukunda Tıbbi Müdahaleye Rıza, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2016.

Merve Buse Kalaycı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi Müdahalelerden Doğan Akdi Sorumluluğu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2018.

Elif İlkay Nurcu: Bayilik Sözleşmesi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.         

YAYINLAR

1. Sert Sütçü, S., “Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Alt Soyun Açık Muvafakati Koşulunun Cenin Bakımından Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Eylül 2019.

2. Sert Sütçü S., "Dolaylı-Dolaysız Zilyetlik Kavramlarının Ayırt Edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Ss.259-289, 2019 

3. Sert Sütçü S., "Yurtdışında Üniversite Öğrenimi Gören Ergin Çocuğun Öğrenimi İçin . Yararlandığı Burs Ve Benzeri Ödemelerin Geri Ödenmesi Meselesinin Türk Medeni Kanununda Düzenlenen Eğitim Nafakası Hakkı Hükümleri İle Birlikte Değerlendirilmesi ", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Ss.499-526, 2018 

4. Sert Sütçü, S., Havayolu İle Gerçekleştirilen Seyahatlerde Meydana Gelen Bagaj Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme Sorununun Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Antalya Barosu Dergisi, Aralık 2017, Y.27, S. 87, s. 21-25.

5.Sert Sütçü, S., "Promotional Sales in Law: Turkish Law, German Law and English Law ", International Journal of Business and Management Studies,, vol.6, pp.83-91, 2017.

6. Sert Sütçü, S., "Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Hasar (Borçlar Kanunu Ve CISG İle Karşılaştırmalı Olarak) ", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.XXXIII, ss.123-139, 2017.

7. Sert Sütçü, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun M.80 Hükmüne Göre Piramit Satışlar ", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, s.2505-2521, 2016.

8. Sert, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Paket Tur Sözleşmeleri", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.6, s.251-274, 2015.

9. Sert, S., "Türk Medeni Hukukunda Cinsiyet Değiştirme", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.1, s.255-270, 2015.

10. Sert, S., "Spor Faaliyetleri Sebebiyle Meydana Gelen Sakatlanmaların Haksiz Fiil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Meselesi", Ankara Barosu Dergisi, cilt.1, no.1, s.693-711, 2015.

11. Sert, S., "Türk Hukukunda Kadın Doğum Hastalıkları Hekimlerinin Gerçekleştirdiği Müdahaleler Ve Hekimlerin Yükümlülükleri", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, s.149-164, 2015.

12. Sert, S., "Artificial Insemination And Surrogacy On Legal Regulations", Internatıonal Journal Of Multıdıscıplınary Thought , vol.4, pp.429-439, 2015.

13.Sert, S., "İnternet Yoluyla Elde Edilen Kişisel Verilerin Genel Boşanma Sebepleri Arasında Değerlendirilmesi Meselesi ", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.275-291, 2015 .

14. Sert, S., "Organ Ve Doku Naklinin Hukuki Niteliği", İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, cilt.1, s.21-36, 2014.

15.Sert, S., "Aile Birleşimi: Müslüman Göçmen Çocukların Avrupa’daki Durumu", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, s.135-143, 2014.

16. Sert, S., "Mirasçılıktan Çıkarmanın Nafaka Yükümlülüğüne Etkisi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, s.229-245, 2014.

17. Sert, S., "Organ Ve Doku Nakillerinde Rıza Kavramı", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ejder Yılmaz a Armağan, cilt.2, s.1739-1753, 2014.

17.Sert, S., "Kiralanan Taşınmaz Üzerinde Sonradan Ayni Hak Kurulması Ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar (TBK m. 311)", Ankara Barosu Dergisi, cilt.4, s.63-81, 2014.

18. Sert, S., "Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.335-357, 2014.

19. Sert, S., "Borcun İfa Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, s.917-935, 2013.

20.Sert, S., "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Göre Kredi Sınırlamaları", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, s.25-55, 2013.

21. Sert, S., "Kordon Kani Bankacılığının Hukuki Boyutta Değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, s.41-62, 2012.

22. Sert, S., "Türk Satım Hukukunda 1 Ağustos 2011 Tarihi İtibariyle Yeni Bir Dönem: 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Taşınır Mal Satımına İlişkin Viyana Satım Sözleşmesi", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.14-17, 2011.

23. Sert, S., "Borçlar Kanununa Göre Alacaklının Temerrüdü", Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt.1, s.475-503, 2009. 

24.Sert, S., "Özel Hastanelerde Çalışan Doktorların Ve Sağlık Personelinin Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Bakımından Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının İncelenmesi", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.39-51, 2008.

25. Sert, S., "Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının İncelenmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.158-191, 2008.

26.Sert, S., "Markanın Esas Fonksiyonu Yönünden Yasa Dışı Kullanımının İncelenmesi", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, cilt.7, s.73- 91, 2007.

27. Sert, S., "Merchandising Markası", Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’ e Armağan, cilt.1, s.1163-1179, 2007.

28. Sert, S., "Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 18. Ve 19. Maddeleri Hükümlerine İlişkin Değerlendirmeler", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.83-87, 2007.

29.Sert, S., "556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Maddesi İle Markalar Kanunu Tasarısı Taslağının 14. Maddesinin Karşılaştırılması", Terazi Aylık Hukuk Dergisi, s.11-17, 2006.

30.Sert, S., "4054 Sayılı RKHK Madde 58/2: Üç Kat Tazminat", Doç. Dr. Mehmet Somer ‘e Armağan, cilt.1, s.701-717, 2006.

31.Sert, S., "Fikir Ve Sanat Eserlerinin Korunması", Bahçe şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, s.135-151, 2005

32. Sert, S./ Cihan, A.H., “Aile Konutu Şerhi”,  İdeal Hukuk Dergisi, s. 88-93.

33. Sert, S., “Yapay Döllenme ve Taşıyıcı Anneliğe İlişkin Düzenlemeler”, Legal Hukuk Dergisi, Rona Aybay’a Armağan, Aralık 2014, s. 2013-2031. 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER :

1. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması, Ankara 2019. 

2. Sert Sütçü, S., Altunkaya M., Demirbaş F., Özay O.L., Karauz A.K., "Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

3. Sert Sütçü, S., "Tasarım Bebek", Teknolojik Gelişmeler Işığında Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar, Selin Sert Sütçü, Editör- Bölüm Yazarı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.15-26, 2018.

4. Sert Sütçü, S., "Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

5. Sert Sütçü, S., "Promosyonlu Satışlar", Tüketici Hukuku Davaları Teori- Uygulama , Oya Şahin&Mutlu Dinç, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.657-699, 2017.

6. Sert Sütçü, S., "E-Ticaret Uygulamalarında Tüketiciyi Aldatıcı Reklamlar", E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, Hakan Tokbaş Suphi Kurşun, Ed., Aristo Yayıncılık, İstanbul, s.269-304, 2017.

7. Sert Sütçü, S., "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Tüketicinin Cayma Hakkı", Adalet Yayınevi, Ankara 2016.

8. Sert Sütçü, S., "11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde (Viyana Satım Sözleşmesi) İfa Engelleri Kavramının Düzenlenişi", Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), Sinan Okur, Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, s.275-299, 2016.

9. Sert Sütçü, S., "Özel Organ Ve Doku Nakillerinde Doktorun Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünün İncelenmesi", Tıp Hukukunda Güncel Sorunlara Genel Bakış Ve Çözüm Önerileri, Selin Sert Sütçü, Ed., Adalet Yayınevi, Ankara, s.1-16, 2016.

10.Sert Sütçü, S., "Sex Change In Turkısh Law", Contemporary Studıes In Law , Hasan Arslan Mehmet Alı Icbay Sorın Mıhaı Stancıu, Ed., Ehrmann Verlag, Mannheım, s.141-148, 2015.

11.Sert, S., "Farklı Çerçevelerden Tıp Hukuku Sorunları", Editör- Bölüm Yazarı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

12.Sert, S., "Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları", Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.

13. Sert, S. / Cihan, A.H.,  "Türk Medeni Hukukunda Organ ve Doku Nakline İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Bir Deneme ", Beta Yayınevi, İstanbul 2013.

14. Sert, S., "Markanın Kullanılması Yükümlülüğü", Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.

Burs ve Ödüller

  1. Sert Sütçü, S, "Al Farabi Scıence Award, İKSAD, Mayıs 2017.
  2. Sert Sütçü, S, "20. Tüketici Ödülleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Mart 2017.

Verdiği Dersler

 Lisans:

Medeni Hukuk (Yıllık)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Yıllık)

Eşya Hukuku (Yıllık)

Tıp Hukuku (Güz)

Tüketici Hukuku (Bahar)

Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku (Güz)

Eşya Hukuku I (Güz)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Güz)

Aile Hukuku (Bahar)

Eşya Hukuku II (Bahar)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Bahar)

Yüksek Lisans:

Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku (Doktora)

Miras Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)

Tüketici Hukuku (Tezli Yüksek Lisans)

Vekalet Sözleşmeleri (Doktora)

Sağlık Hukuku (Tezsiz Yüksek Lisans)