Tasarrufun İptali Davaları Eğitim Paketi (4 Ders)

Anında haberdar olmak ister misiniz ?

Whatsapp grubumuza kayıt olun!

Bu eğitim 1818kez incelendi.

Paketteki Eğİtİmler

Pakettekİ İçerİkler

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI EĞİTİM PAKETİ

İÇİNDEKİLER

 1. İptal Davalarına Giriş ve İİK. 278 (İvazsız Tasarrufların İptali)

 

       a. Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği

- Kişisel dava olması

 1. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı
 2. Tasarrufun İptali Davalarının Konusu

- İptal davasına konu olabilecek tasarruf işlemleri

- Muvazaa (TBK. mad. 19) nedeniyle açılan iptal davaları

 - Nam-ı müstear

- Haczi mümkün olmayan malın iptal davasına konu edilmesi

- Cebri icra yoluyla yapılan satışların iptal davasına konu edilmesi

 1. İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. mad. 278)

- Geriye doğru 2 yıllık süre

- “İvazsız tasarruf” kavramının anlamı

- Bağışlama hükmünde olan tasarruflar

-- Yakın akrabalar arasındaki tasarrufların iptali ve 11.07.2018 T. 9/84 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının etkisi

-- Edimler arasında misli fark bulunması (ve yukarı doğru oransızlık)

-- Kaydı hayat koşulu ile irat veya intifa hakkı kurulan sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri

 

 1. İİK. 279 (Acizden Dolayı Butlan) ve İİK. 280 (Zarar Verme Kastından Dolayı İptal)

 

 1. Acizden Dolayı Butlan (İİK. mad. 279)

- Geriye doğru 1 yıllık süre

- Borçlu tarafından yapılan rehinler (önceden taahhüt edilenler hariç)

- Mutad (alışılmış) olmayan ödemeler

- Vâdesi gelmemiş bir borç için yapılmış ödemeler

- Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler

 1. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (Hileli Tasarrufların İptali) (İİK. mad. 280)

- 3. kişilerin “borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği (biliyor kabul edildiği)” durumlar (İİK. mad. 280/I)

- “Organik bağ” kavramı

- “Hayatın olağan akışına aykırılık” kavramı

- Davalılar aynı sektörde olması

- “Ticari işletme devri” kavramı

- (Davalıların) kurtuluş karineleri

- TBK. 19 - İİK. 280 ilişkisi

 

 1. İİK. 281 (Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama)

 

 1. Yetkili mahkeme

Borçlu ve 3. kişinin zorunlu dava arkadaşı olmasının etkisi

 1. Görevli mahkeme

- Ticaret, tüketici, iş mahkemesinde görülmemesi

- İstihkak davasına karşı olarak açılması

- 6183 s. Kanun uyarınca açılan davalarda görev

 1. Hak düşürücü süre (İİK. 284)

- TBK. 19 uyarınca açılan davalarda süre

 1. Harç
 2. Vekalet Ücreti

- Davanın ön koşul yokluğundan reddi halinde vekalet ücreti

- Aynı hukuki sebebe dayalı red halinde vekalet ücreti

- 6183 s. Kanuna dayalı açılan davada vekalet ücreti

- Taşınmazın hangi tarihteki değeri üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği

 1. Yargılama Giderleri

- Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olması

 1. Yargılama Usulü

- Davanın TBK 19’a mı İİK. 277 vd.’na göre mi açıldığı

- Davanın terditli açılması

- Borcun doğum tarihi

- Takibe konu alacağın gerçek bir alacak olması

- Aciz vesikası (aciz hali) şartı

- İptal davalarında ihtiyati haciz

 

 1. İİK. 277, 282 ve 283 (İptal Davasının Tarafları ve Sonuçları)

 

 1. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları

- Davacı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 277)

- Davalı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 282)

 1. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde)

-  Konusu taşınır olan iptal davasının kazanılması/kaybedilmesi

- Temlik işleminin iptaline ilişkin iptal davasının kazanılması

-  Konusu taşınmaz olan iptal davasının kazanılması

- Kazanılan iptal davasının konusunun rehin hakkı olması

- Kazanılan iptal davasının konusu taşınmaz satış vaadi şerhi olması

- Davalı 3. kişinin borçludan satın aldığı taşınırı/taşınmazı elinden çıkarması (davanın bedele dönüşmesi)

- Dava konusu malın cebri icra ile satılması

- Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası

-  İptal davasını kazanan alacaklının sıra cetvelindeki konumu