Menu

Arama Yapın

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve Eşzamanlı Online Deneme Sınavlarını İnceleyin!


Menu

Sertifika
Ekli Dosya
Tekrar İzle

Geçmiş Eğitimler

Tasarrufun İptali Davaları Eğitimi

Av. Talih UYAR

11-12 ARALIK 2021

200,00 TL

Toplam 10 Saat

11 Aralık Cumartesi: 12.00 - 17.00

12 Aralık Pazar: 12.00 - 17.00

***CANLI EĞİTİM ABONELERİMİZE BU ZİRVEYE KATILIM ÜCRETSİZ OLACAKTIR***
ABONE OLMAK VEYA İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7940 kez incelendi.

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI EĞİTİMİ

11 Aralık Cumartesi: 12.00 - 17.00

12 Aralık Pazar: 12.00 - 17.00

 

1- İptal Davalarına Giriş ve Davanın Tarafları

a- Tasarrufun İptali Davalarının Hukuki Niteliği

b- Tasarrufun İptali Davalarının Amacı

c- Tasarrufun İptali Davalarının Konusu

d- İptal davasına konu olabilecek tasarruf işlemleri

aa- Muvazaa (TBK. 19) nedeniyle açılan iptal davaları

bb- Nam-ı müstear

cc- Haczi mümkün olmayan malın iptal davasına konu edilmesi

dd- Cebri icra yoluyla yapılan satışların iptal davasına konu edilmesi

d- Tasarrufun İptali Davasının Tarafları

aa- Davacı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 277)

bb- Davalı Sıfatı (Haciz yolu ile takiplerde / İflas yolu ile takiplerde) (İİK. 282)

 

2- İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. 278), Acizden Dolayı Butlan (İİK. 279)

a- İvazsız Tasarrufların Butlanı (İİK. 278)

aa- Geriye doğru 2 yıllık süre

bb- “İvazsız tasarruf” kavramının anlamı

cc- Bağışlama hükmünde olan tasarruflar

dd- Yakın akrabalar arasındaki tasarrufların iptali ve 11.07.2018 T. 9/84 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının etkisi

ee- Edimler arasında misli fark bulunması (ve yukarı doğru oransızlık)

ff- Kaydı hayat koşulu ile irat veya intifa hakkı kurulan sözleşmelerle, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri

b- Acizden Dolayı Butlan (İİK. 279)

aa- Geriye doğru 1 yıllık süre

bb- Borçlu tarafından yapılan rehinler (önceden taahhüt edilenler hariç)

cc- Mutad (alışılmış) olmayan ödemeler

dd- Vâdesi gelmemiş bir borç için yapılmış ödemeler

ee- Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler

 

3- Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (Hileli Tasarrufların İptali) (İİK. 280)

aa- Üçüncü kişilerin “borçlunun mâli durumunu ve alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği (biliyor kabul edildiği)” durumlar (İİK. mad. 280/I)

bb- “Organik bağ” kavramı

cc- “Hayatın olağan akışına aykırılık” kavramı

dd- Davalılar aynı sektörde olması

ee- “Ticari işletme devri” kavramı

ff- (Davalıların) kurtuluş karineleri

gg- TBK. 19 ile İİK. 280 ilişkisi

 

4. İİK. 281 (Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama)

a- Yetkili mahkeme

aa- Borçlu ve 3. kişinin zorunlu dava arkadaşı olmasının etkisi

b- Görevli mahkeme

aa- Ticaret, tüketici, iş mahkemesinde görülmemesi

bb- İstihkak davasına karşı olarak açılması

cc- 6183 s. Kanun uyarınca açılan davalarda görev

c- Hak düşürücü süre (İİK. 284)

aa- TBK. 19 uyarınca açılan davalarda süre

d- Harç

e- Vekalet Ücreti

aa- Davanın ön koşul yokluğundan reddi halinde vekalet ücreti

bb- Aynı hukuki sebebe dayalı red halinde vekalet ücreti

cc- 6183 s. Kanuna dayalı açılan davada vekalet ücreti

dd- Taşınmazın hangi tarihteki değeri üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği

f- Yargılama Giderleri

aa- Davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu olması

g- Yargılama Usulü

aa- Davanın TBK 19’a mı İİK. 277 vd.’na göre mi açıldığı

bb- Davanın terditli açılması

cc- Borcun doğum tarihi

dd- Takibe konu alacağın gerçek bir alacak olması

ee- Aciz vesikası (aciz hali) şartı

ff- İptal davalarında ihtiyati haciz

 

5- İptal Davasının Sonuçları

aa- Konusu taşınır olan iptal davasının kazanılması/kaybedilmesi

bb- Temlik işleminin iptaline ilişkin iptal davasının kazanılması

cc- Konusu taşınmaz olan iptal davasının kazanılması

dd- Kazanılan iptal davasının konusunun rehin hakkı olması

ee- Kazanılan iptal davasının konusu taşınmaz satış vaadi şerhi olması

ff- Davalı 3. kişinin borçludan satın aldığı taşınırı/taşınmazı elinden çıkarması (davanın bedele dönüşmesi)

gg- Dava konusu malın cebri icra ile satılması

hh- Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası

ıı- İptal davasını kazanan alacaklının sıra cetvelindeki konumu