Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Hukuk Eğitim”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Hukuk Eğitim tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: [www.hukukegitim.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti..] veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Web Sitesi Trafik Bilgileri 

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle 

KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Meşru Menfaat

 

Bunun yanında;

 

Web Sitesine Üye Olup Herhangi Bir Ürün veya Hizmet Almıyorsanız:

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Kimlik (Soyad, Ad) 

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

Mesleki Deneyim (Meslek, Kayıtlı Olduğu Baro)

İşlem Güvenliği (Şifre / Parola)

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Kimlik (Soyad, Ad) 

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

Müşteri İşlem (Ticari Elektronik İletişim İzni)

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Amaçlarıyla

Açık Rızanıza İstinaden 

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

Web Sitesine Üye Olup Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız:

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Kimlik (Soyad, Ad) 

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği (Şifre / Parola)

Müşteri İşlem Bilgileri (Müşteri ID, Satın Alınan Eğitim, Satın Alma Tarihi, Sözleşme onaylama bilgisi, Notunuz vd.)

Finans (Fatura Bilgileri)

Ödeme Bilgileri (Ödeme Yöntemi, Banka Bilgisi, Kart Bilgileri)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c ile

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi ile 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;

Müşteri İşlem Bilgileri (Satın alınan Eğitimler, videolar, Sertifikalar, Dosyalar, Talepler vd.)

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ve 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve 

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi’ne istinaden

Tarafımızca işlenen kişisel verilerizdir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hukuk Eğitim, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Yukarıda sayılanların dışında kişisel verileriniz, ürün satın alabilmeniz, ödemenizi gerçekleştirebilmeniz ve web sitesindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla Bankalar ve hizmet aldığımız diğer tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir. Ayrıca size satın aldığınız eğitimlerle ilgili bilgilendirmeler ve talep ettiğiniz ticari iletilerin gönderilebilmesi amacı ile ileti gönderimine ilişkin tedarikçilerimize kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Gürsel Mah. Gelin Sok. No:2/A Çağlayan İstanbul, İstanbul adresine yazılı olarak;
  • [[email protected]] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Hukuk Eğitim, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.