Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Ayşe Nuhoğlu
Lisans Hukuk Marmara Üniv. 1986
Yüksek Lisans Kamu Hukuku Marmara Üniv. 1988
Doktora Kamu Hukuku Marmara Üniv. 1996

Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Ceza ve Ceza Usul Hukuku Marmara Üniv. 1996-2003
Doçent Ceza ve Ceza Usul Hukuku Marmara Üniv. 2003-2008.
Profesör Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bahçeşehir Üniv. 2009-…

 

İdari Görevler
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2005-2008
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2005-2008
Marmara Üniversitesi Rektör Hukuk Danışmanlığı 2003-2008
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dekanı 2010-….

 

Yayınlar
NUHOĞLU, Ayşe: Religion und Strafrecht in der Türkei, Wissenschaftliche Tagung mit dem
Thema: Das Strafrecht im Deutschen-türkischen Rechtsvergleich in Würzburg 30 August-01
September 2007
NUHOĞLU, Ayşe: Beden Muayenesi, 2. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Yeditepe Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. III, sy. 2, y. 2006, s. 323 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Ceza Hukuku Reformu, Sempozyum, 20-23 Ekim 1999, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s. 503 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Cinsel Suç Mağdurunun Beyanı ve İspat, Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi,
İstanbul 2002, s. 49 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Uluslararası Ceza Mahkemesi Tarafından Uygulanabilecek Yaptırımlar, in: Uluslararası Ceza Divanı, yayına hazırlayan Feridun Yenisey, İstanbul 2007, Uluslararası
Ceza Divanı 4. Mukayeseli Hukuk Günleri (İstanbul 4-6 Mayıs 2004), Tertipleyen: İstanbul Goethe Enstitüsü, İstanbul Avrupa Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
NUHOĞLU, Ayşe: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Değerlendirilmesi, Legal Mali Hukuk Dergisi, Ocak 2005, Yıl: 1, sayı: 1, s. 31 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Kamu İdaresine Karşı Suçlar, Doç. Dr. Mehmet Somer’e Armağan, İstanbul 2006.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Zararın Telafi Edilmesi, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997, s. 329 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İnanç Özgürlüğü’ne İlişkin Alman Anayasa Mahkemesi’nin Bir Kararı,
Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s. 181 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İşkence Yasağı ve İşkence Suçu, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s. 527 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Çocuk Ceza Hukukunda Erteleme ve Yargı Dışı Önlemler, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, s. 313 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Görevin Yavaşlatılması, Terki Suçu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, y. 2000, C. LVIII, sy. 1-2, s. 15 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Kanunilik İlkesi ışığında 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003.
NUHOĞLU, Ayşe: Namus İçin Adam Öldürme Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması, Prof.
Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004/1-2, s. 205 vd. NUHOĞLU, Ayşe: 4814 sayılı Kanunla Değişik Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 253 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: TCK Kapsamında Hekimin Ceza Sorumluluğu, in: 12. Ulusal Adli Tıp Günleri Paneller Poster Sunuları-Antalya 28 Eylül-2 Ekim 2005, Adli Tıp Kurumu Yayınları 15, s. 28 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: İlaç Şirketlerinin Çevreye Verdikleri Zararlardan Doğan Ceza Sorumluluğu, Sempozyum No: 2, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, 1 Haziran 2007.
NUHOĞLU, Ayşe: Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirmeme Suçu, TCK 280, II. Roche Sağlık Hukuku Günleri, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Sempozyum Türk Ceza Kanununun 2. Yılı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları 10, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara 1997.
NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, İstanbul 2002.
NUHOĞLU/KARAN/ÖZDEMİR: İçtihatlı Yükseköğretim Mevzuatı, Ankara 2007.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2006.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2007.
KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU: Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Bası, İstanbul 2008.
YENİSEY/NUHOĞLU/GÜZEL: Kolluk Yetkileri Güvenlik ve Hukuk, İstanbul 2004.
YENİSEY/NUHOĞLU: Ceza Hukuku Külliyatı, 2. Cilt, İstanbul 2005.
ÜNVER/NUHOĞLU: Federal Almanya Çevre Ceza Hukuku, İstanbul 1999.
NUHOĞLU, Ayşe: Türk Ceza Kanunu, in: YENİSEY, Polis ve Hukuku, İstanbul 2006.
NUHOĞLU, Ayşe: Karşılıksız Çek, Argumentum, Aralık 1990, sy. 5, s. 63 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Adli Amaçlı Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
ile Teknik Amaçlarla İzleme Tedbirine Konu Olan Suçlar, Yargı Dünyası, Ağustos 2006, sy. 128, s. 9 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: (tercüme) Mağdurun Korunması Ceza Usul Hukuku Reformu
Düşüncelerinin Sınanması (Prof. Dr. Heinz Scöch), in: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi (5), Suç Politikası, Ankara 2006, s. 117 vd.
NUHOĞLU, Ayşe: Trol Ağı Araştırma Metoduna İlişkin Alman Anayasa Mahkemesi Kararı, Hukuk VE Adalet, y. 4, sy. 10, İlkbahar 2007, s. 201-215.
YENİSEY/NUHOĞLU: Cep Kanunu, 9. Bası, İstanbul 2006.
NUHOĞLU/YILDIZ, Cep Kanunu, 10. Bası, İstanbul 2008.
NUHOĞLU, Ayşe: Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C. II, Ankara 2008.
NUHOĞLU, Ayşe; Gizli Soruşturmacı Yöntemleri İle Elde Edilen Delilin Değeri, in: Criminal Law in the Global Risk Society, German-Turkish Colloquim in Honour of
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hans-Heinrich Jescheck, Series of the Max Planck Institute for Foreign
and Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group, Volume T 1, Ocak 2011, s.571-577.
NUHOĞLU, Ayşe; Suç Tehlikesi Sebebiyle Özgürlüğün Kısıtlanması, in: Criminal Law in
the Global Risk Society, German-Turkish Colloquim in Honour of Prof.Dr.Dr.h.c.mult. HansHeinrich Jescheck, Series of the Max Planck Institute for Foreign and Criminal Law and
Bahçeşehir University Joint Research Group, Volume T 1, Ocak 2011, s. 487-499.
Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, Derleyen, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ali Kemal Yıldız, Sinan Altunç, İstanbul, Haziran 2013.
YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe; Bilgisayarlarda Arama, in: Kolluk Görevlisinin Cep Defteri, Ağustos 2011, Uğur Yayınları, İstanbul.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadına Yönelik Şiddet, Giresun Barosu Bülteni, yıl 3, sayı 5, 2012, s. 12- 15.
NUHOĞLU, Ayşe, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması
Sözleşmesi ve Türk Hukuku, Prof.Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, İstanbul 2010, s. 287- 301.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadın Girişimciliği ve İstihdam, KalDer Önce Kalite, yıl 20, sayı 160, Nisan 2012, s. 36-37.
NUHOĞLU, Ayşe, Kadına Yönelik Şiddet, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazanc
Hakemli Hakemli Hukuk Dergisi, yıl 2012, sayı 97-98, cilt 8, s. 62-78.
NUHOĞLU, Ayşe, Introduzione al dritto penale turco, parte generale, in: Dritto penale della
Repubblica di Turchia, Padova University Press, 2012.
NUHOĞLU, Ayşe, (Editör), Sanktionen gegen juristische Personen, Series of Max-PlanckInstitute for Foreign and International Criminal Law and Bahçeşehir University Joint Research Group, Bahçeşehir Üni. Yayınları, 2013.

 

 

Projeler
1. Gözaltına Alma Kurumunun Uygulanması Sırasında Sanık Haklarına Riayet Edilmesi,
Westminster Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından
gerçekleştirilen ve British Council tarafından gerçekleştirilen projede Proje Direktör
Yardımcılığı.
2. Soruşturma Evresinin Etkinliği Projesi (Harvard Kenndy School of Law ve max-Ğlanck
Enstitüsü ile ortak).
3. Tutuklama Projesi, (Harvard Kenndy School of Law ve max-Ğlanck Enstitüsü ile ortak).
4. Kadına Yönelik Şiddet (Amerikan Barolar Birliği ile ortak).
9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Uluslararası Ceza Hukuku Derneği

 

 

Ödüller
TÜSİAD 1991 Yılı Basın ve Araştırma Ödülü (Hakan Uzeltürk ile birlikte).
11. Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Ceza Muhakemesi hukuku, ceza hukuku genel hükümler, Ekonomik suçlar, Sağlık hukuku,
Kriminoloji, Karşılaştırmalı Ceza Genel Hukuku, Uluslararası Ceza Mahkemesi.
Çeşitli kamu kurumları, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen meslek içi
eğitimlerde, CMK Seminerlerinde Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Genel Hukuku, Ceza
Özel Hukuku.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.