Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez KÜÇÜK

  • Eğitim Sayısı 1
  • E-Kitap Sayısı 0
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 176
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

TEVFİK SÖNMEZ KÜÇÜK, 2006 senesinde “tam burslu” olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 3.70 ortalama ile birincilikle bitirmiştir. 2007–2009 arasında Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg’de Prof. Dr. Martin Hochhuth danışmanlığında yazdığı “Das Kopftuchverbot im türkischen Bildungssystem (Türk Eğitim Sisteminde Başörtüsü Yasağı)” adlı yüksek lisans tezinin “sehr gut (çok iyi)” derecesi ile kabul edilmesi sonucunda yüksek lisans eğitimini tamamlayan KÜÇÜK, 2009’da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimine başlamıştır.

 2014 yılında Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk danışmanlığında kaleme aldığı “Parti İçi Demokrasi” isimli doktora çalışması oy birliği ile kabul edilen KÜÇÜK, bu tarihten beri Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı alanında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Kasım 2016’dan bu yana KÜÇÜK, akademik çalışmalarının yanı sıra Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

            KİTAPLARI:

            (Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk ile birlikte) Anayasa ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları (Uygulamalı Çalışmalar Çıkmış Sınav Soruları), Legal Yayınları, Mart 2013.

Parti İçi Demokrasi, XII Levha Yayınları, İstanbul, Nisan 2015.

Anayasa Hukukundaki Çağdaş Eğilimler Işığında Parlamenter Dokunulmazlıklar, Legal Yayınevi, İstanbul, Kasım 2019. 

MAKALELER:

“Açlık Grevi”, Suç ve Ceza Dergisi, Temmuz–Ağustos–Eylül 2009, Sayı 3, Beta Yayınları, s. 34–62.

“Verfassungsbegriff, Verfassungstypen und Verfassungswandel Bei Aristoteles”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1, Yıl: 2009, s. 387–414.

“Fransız Eğitim Sisteminde Dini Sembollerin Kullanılması”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 68, Sayı: 2010/1, s. 95–108.

“Türk Anayasa Hukuku Çerçevesinde Çevre Hakkı”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı: 2, Yıl: 2011; Cilt IX, Sayı: 1, Yıl: 2012 (Özel Sayı: Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan), s. 835–858.

“İngiliz Siyasi Partiler Hukukunda Siyasi Parti Liderlerinin Seçim Usulüne İlişkin Notlar”, in Bertil Emrah Oder (Editör), Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar, XII Levha Yayınları, Aralık 2013, s. 407–436.

“Die Bewertung des Kopftuchverbotes im türkischen Bildungssystem im Rahmen der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte”, Informationsbrief für Ausländerrecht, 37. Jahrgang, Heft 6, Juni 2015, s. 245–249.

“Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Parti İçi Demokrasi İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 121, Kasım–Aralık 2015, s. 67–88.

“Bir Ceza Hukuku Yaptırımı Olarak Zorunlu Kastrasyonun Anayasa Hukuku Açısından İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIX, Sayı: 4, Yıl: 2015, s. 297-322.

“Çoğulcu Demokrasi Kavramına Farklı Bir Yaklaşım: Çok Boyutlu Demokrasi Kuramı ve Sorunlu Demokrasiler”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XI, Sayı: 2, Yıl: 2014; Cilt XII, Sayı: 1, Yıl: 2015 (Özel Sayı: Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’e Armağan), s. 765–785.

“Anayasa Hukukunda Organ Uyuşmazlığı Davası Üzerine Bir İnceleme”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2016, s. 171–198.

“İngiliz İşçi Partisi Tarafından Uygulanan Milletvekili Aday Tespit Yöntemi Üzerine Bir Hukuki Değerlendirme”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, 2016, s. 198–221.

“Federal Alman Hukukunda Verilen “Benetton Kararları” Ekseninde Şok Edici Ticari Reklamların Anayasal Açıdan İncelemesi”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 14, Sayı 166, Ekim 2016, s. 5457–5473.

"Türkiye'de Parlamentonun Bilgi Edinme Araçlarının Etkinliği", YÜHFD (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Kuruluşu'nun 20. Yılı Armağanı), Cilt: XIII, Sayı: 2, 2016, s. 155-180.

"Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Çerçevesinde Kamuya Açık Alanların Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Video Kamera Aracılığı İle Önleyici Amaçla İzlenmesi", YÜHFD, Cilt: XV, Sayı: 1, 2018, s. 49-87.

(Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk ile birlikte) "Çağdaş Eğilimler Işığında Seçim Uyuşmazlıklarının Denetimi", Legal Hukuk Dergisi, Cilt 17, Sayı 198, s. 2371-2420.

“Federal Alman Anayasa Hukukunda Dilekçe Hakkı”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 2020, s. 259-286.

“Kamu Görevlilerinin İstifa Hakkı Üzerine Bir Anayasal Değerlendirme”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 18, Sayı 2009, s. 2133-2174.

TEBLİĞLER:

"Parlamenter Sorumsuzluğa İlişkin Güncel Sorunların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Sorumluluk Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar- Ulusal Sempozyum, Yeditepe Üniversitesi, 27.06.2018.

"Bir Anayasal Hak Olarak Unutulma Hakkı", Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar Uluslararası Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 8/9.12.2018.

"Sığınma Hakkının Anayasal Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme", Uluslararası Göç Hukuku Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 7.3.2020.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.