Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,24 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerindeki Bazı Hata, Eksiklik ve Çelişkiler

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Ahmet TÜRK
 • Sayfa Sayısı: 33
 • Yayın Tarihi: 01.10.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
6,00 TL

Bu kitap 849 kez incelendi; 9 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK), limited ortaklığı 573-644 maddeleri arasında (2. Kitap, 6. Kısım) düzenlemiş olup, yeni düzenleme mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan hayli farklı yeni hükümler içermektedir. Bir kere, Kanunun 124. maddesinin 2. fıkrasında limited ortaklık bir “sermaye şirketi” olarak nitelendirilmiş, bu bağlamda bu ortaklığı düzenleyen hükümlerle adeta küçük çaplı bir anonim ortaklık yapısı oluşturulmuştur. Bu nedenle limited ortaklığa ilişkin hükümlerde anonim ortaklığa ilişkin hükümlere eskisinden daha fazla yollamada bulunulmuştur. Limited ortaklığın yapısı, özellikle şirket arası ilişkiler (iç ilişki) bakımından daha esnek bir özellik göstermektedir. Özellikle TTK 577’de bir kısmına yer verilen hususlarda ortaklık sözleşmesine konulacak hükümlerle birbirinden hayli farklı limited ortaklık yapıları oluşturmak mümkündür. Bu sayede limited ortaklığın sermaye ortaklığı vasfını güçlendirmek mümkün olduğu gibi, tam tersine bu ortaklığı nispeten daha fazla ölçüde kişi ortaklıklarına yaklaştırmak da imkan dahilindedir. Örneğin TTK 577/1 ve TTK 595’e göre, limited ortaklık payının devri şirket sözleşmesiyle yasaklanabileceği gibi, tamamen serbest de bırakılabilir. Yine şirket sözleşmesiyle belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı da tanınabilir ki, böyle bir sözleşme hükmü limited ortaklığı kişi ortaklıklarına yakınlaştırır. Aynı şekilde şirket sözleşmesine konulacak haklı nedenlerin gerçekleşmesi halinde genel kurula sebep kişiliğinde gerçekleşen ortağı çıkarma hakkı verilebilir. Bu durumda limited ortaklık ortaklıktan çıkarma bakımından kollektif şirkete önemli ölçüde yaklaşır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun limited ortaklığa ilişkin hükümleri, eski düzenlemeye kıyasla çok daha tutarlı olmakla birlikte, kanımca bazı hususlarda önemli eksiklik ve çelişkileri de bulunmaktadır. Hükümlerin mehazını büyük ölçüde 2008 yılında yürürlüğe giren İsviçre Borçlar Kanunu’nun 772-825. madde hükümleri oluşturmakta, eksiklik ve çelişkiler de, (ne yazık ki) genellikle mehazdan ayrılan yeni veya kısmen de mülga 6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu’ndan (ETK) alınan hükümlerde karşımıza çıkmaktadır.

Bu tebliğimde Türk Ticaret Kanunu’nun limited ortaklıklara ilişkin maddelerinde tespit ettiğim bazı önemli eksiklik ve çelişkileri dile getirmeye çalışacağım. Konuyu terminolojik bakımdan ve esas bakımından olmak üzere iki ana başlıkta ele alacağım.

Akademisyen

Prof. Dr. Ahmet TÜRK

 • Eğitim Sayısı 17
 • E-Kitap Sayısı 1
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 374
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 9

Eğitmen Hakkında

ÖĞRENİM

Lisans: 1983-1987 Ankara Üni­ver­sitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: 1987-1990 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doktora: 1990-1998 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

 

YURT DIŞI ARAŞTIRMALAR

1) 1996-1997: Universität zu Köln – Institut für Arbeits- und Handelsrecht (Köln Üniversitesi İş ve Ticaret Hukuku Enstitüsü). Danışman: Prof. Dr. Herbert Wiedemann

2) 18.07.2003 - 18.09.2003: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalver­sıche­rungsrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), Danışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock

3) 25.07.2007 - 25.09.2007: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht. (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Hukuk Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), nışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock.

 

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Banka Hukuku (özellikle Banka İşlemleri Hukuku), Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari sözleşmeler, Dış Ticaret Hukuku

 

YAYINLAR

I.     KİTAPLAR

 1. Başlıca Araştırma Eseri: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 2. İsviçre Medeni Kanunu (ZGB), Alman Medeni Kanunu (BGB) Ve Özellikle Alman Dernekler Kanunu (VereinsG) Gözönünde Tutularak, Yeni Dernekler Hukuku Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Demet Özdamar, Metin İkizler ve Senar Çağırgan ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 3. Hukuki Yönden Banka Havalesi (Genel Olarak Havale, Banka Havaleleri, Gayrinakdi Banka Havaleleri, İnternet Ortamında Banka Havaleleri, Sınırotesi Banka Havaleleri), Yetkin Yayınları, Ankara 2007.
 4. Maddi Hukuk ve İcra-iflâs Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası (Yargıtay Kararları Işığında, Özellikle Kambiyo Se¬nedi Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası, Kam¬biyo Senedi Borçlusunun Defileri, Kambiyo Senedinin Bedelsizliği ve Hükümsüzlüğü), Yetkin Yayınları, Ankara 2006.
 5. Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Nobel Yayınları, Ankara 1999.
 6. Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Demet Özdamar, Şükran Ertürk, Metin İkizler, Senar Çağırgan ve Senem Değer’le birlikte), Kartal Yayınları, Ankara 2006.

II. MAKALELER

 1.  “Sermaye Ortaklıklarında “Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler” Kurumuna İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu (Alman Hukukundaki yasal düzenleme ve İsviçre Hukuku çerçevesinde değerlendirme ve yasal düzenleme önerisi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 2, Haziran 2016, s. 99-145.
 2. “Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu İle Getirilen Yenilik ve Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 1, Mart 2016, s. 5-60.
 3. “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdği Değişiklik Ve Yeniliklerle Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı Ve Hukuki Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Dergisi, C. 17, S. 2, Nisan 2016, s. 63-112.
 4. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara, Şubat 2010, s. 2163-2191).
 5. “Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açı¬lan Bedelsizliğe Ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Dergisi, C. 7, Özel Sayı, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005, s. 307-381.
 6. “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2004, s. 295-334.
 7. "Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler", Dokuz Eylül ܬni¬versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2002, s. 173-233.
 8. “Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 1999, s. 106–112.
 9. “Hukuka Aykırı Olarak Bilânçoda Kârın Düşük Gösteril¬mesi Ha¬linde Pay Sahiplerinin Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, C. II, S. 1-2, Haziran – Aralık 1998, Ankara 1999, s. 105 – 114.
 10. “Anonim Ortaklığın Mali Durumunun İyileştirilmesi”, Gazi Üni¬versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1. Bahar 1999, s. 105-137.
 11. "Banka Kredi Açma Söz¬leş¬melerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Bazı Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 66, Ocak 2001, S. 1, s. 19-39.
 12. "Müdürlerin Temsil ve Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Du¬rumu ve Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanama¬yacağı Sorunu” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 75-95.
 13.  “Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Ser¬maye İndirimi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XIX, S. 6, Aralık 1998, s. 143-174.
 14. “Takip Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XX, S. 1. 1999, s. 57 – 70.

III. ÇEVİRİLER

 1. “Yayın Yoluyla Haksız Rekabet, İsviç¬re Federal Mahkemesinin 8 Ocak 1998 Tarihli Kararı” Banka ve Ticaret Hu¬kuku Der¬gisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 237-241.

Sosyal Medya


ÖĞRENİM

Lisans: 1983-1987 Ankara Üni­ver­sitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: 1987-1990 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doktora: 1990-1998 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

 

YURT DIŞI ARAŞTIRMALAR

1) 1996-1997: Universität zu Köln – Institut für Arbeits- und Handelsrecht (Köln Üniversitesi İş ve Ticaret Hukuku Enstitüsü). Danışman: Prof. Dr. Herbert Wiedemann

2) 18.07.2003 - 18.09.2003: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalver­sıche­rungsrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), Danışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock

3) 25.07.2007 - 25.09.2007: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht. (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Hukuk Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), nışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock.

 

TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Banka Hukuku (özellikle Banka İşlemleri Hukuku), Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari sözleşmeler, Dış Ticaret Hukuku

 

YAYINLAR

I.     KİTAPLAR

 1. Başlıca Araştırma Eseri: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 2. İsviçre Medeni Kanunu (ZGB), Alman Medeni Kanunu (BGB) Ve Özellikle Alman Dernekler Kanunu (VereinsG) Gözönünde Tutularak, Yeni Dernekler Hukuku Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Demet Özdamar, Metin İkizler ve Senar Çağırgan ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 3. Hukuki Yönden Banka Havalesi (Genel Olarak Havale, Banka Havaleleri, Gayrinakdi Banka Havaleleri, İnternet Ortamında Banka Havaleleri, Sınırotesi Banka Havaleleri), Yetkin Yayınları, Ankara 2007.
 4. Maddi Hukuk ve İcra-iflâs Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası (Yargıtay Kararları Işığında, Özellikle Kambiyo Se¬nedi Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası, Kam¬biyo Senedi Borçlusunun Defileri, Kambiyo Senedinin Bedelsizliği ve Hükümsüzlüğü), Yetkin Yayınları, Ankara 2006.
 5. Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Nobel Yayınları, Ankara 1999.
 6. Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Demet Özdamar, Şükran Ertürk, Metin İkizler, Senar Çağırgan ve Senem Değer’le birlikte), Kartal Yayınları, Ankara 2006.

II. MAKALELER

 1.  “Sermaye Ortaklıklarında “Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler” Kurumuna İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu (Alman Hukukundaki yasal düzenleme ve İsviçre Hukuku çerçevesinde değerlendirme ve yasal düzenleme önerisi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 2, Haziran 2016, s. 99-145.
 2. “Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu İle Getirilen Yenilik ve Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 1, Mart 2016, s. 5-60.
 3. “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdği Değişiklik Ve Yeniliklerle Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı Ve Hukuki Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Dergisi, C. 17, S. 2, Nisan 2016, s. 63-112.
 4. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara, Şubat 2010, s. 2163-2191).
 5. “Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açı¬lan Bedelsizliğe Ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Dergisi, C. 7, Özel Sayı, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005, s. 307-381.
 6. “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2004, s. 295-334.
 7. "Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler", Dokuz Eylül ܬni¬versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2002, s. 173-233.
 8. “Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 1999, s. 106–112.
 9. “Hukuka Aykırı Olarak Bilânçoda Kârın Düşük Gösteril¬mesi Ha¬linde Pay Sahiplerinin Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, C. II, S. 1-2, Haziran – Aralık 1998, Ankara 1999, s. 105 – 114.
 10. “Anonim Ortaklığın Mali Durumunun İyileştirilmesi”, Gazi Üni¬versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1. Bahar 1999, s. 105-137.
 11. "Banka Kredi Açma Söz¬leş¬melerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Bazı Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 66, Ocak 2001, S. 1, s. 19-39.
 12. "Müdürlerin Temsil ve Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Du¬rumu ve Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanama¬yacağı Sorunu” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 75-95.
 13.  “Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Ser¬maye İndirimi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XIX, S. 6, Aralık 1998, s. 143-174.
 14. “Takip Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XX, S. 1. 1999, s. 57 – 70.

III. ÇEVİRİLER

 1. “Yayın Yoluyla Haksız Rekabet, İsviç¬re Federal Mahkemesinin 8 Ocak 1998 Tarihli Kararı” Banka ve Ticaret Hu¬kuku Der¬gisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 237-241.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…