Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Dr. Öğr. Üyesi Taylan Özgür KİRAZ

  • Eğitim Sayısı 16
  • E-Kitap Sayısı 4
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 161

Eğitmen Hakkında

 

1.      Adı Soyadı: TAYLAN ÖZGÜR KİRAZ     

2.      Doğum Tarihi: 01.10.1970

3.      Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

1993

Y. Lisans

ÖZEL HUKUK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

1996

Doktora

ÖZEL HUKUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2005

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2005

Doçentlik Tarihi               :                                          

Profesörlük Tarihi           : 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri:

2017

ZÜLFÜKAR ŞÜKRÜ KANBEROĞLU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında delil tespiti

2017

ABDULKADİR KOÇAK

Medeni Yargılama Hukukunda keşif

2013

GİZEM BAŞOĞLU

İcra ve İflas hukukunda tatil ve talik hâlleri

2009

MEHMET YALÇIN

İcra ve İflas Hukukunda mesken haczi

2008

MEHMET DOĞAR

Alternatif uyuşmazlık çözümü sözleşmesi

       

 

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

      7.4.  Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Genel Haciz Yolu İle Takipte Ödeme Emrine İtirazın Kesin Kaldırılması, Ankara 1997.

- Medeni Yargılama Hukukunda İkrar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre Eklenmiş ‘Giriş’ Bölümü Hariç 2. Tıpkı Baskı, Ankara 2013.

- İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması (İİK md. 68-70), Genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı, Ankara 2013.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Getirilen Yenilikler, 2. Baskı, Ankara 2012.

- Gerekçeli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, 3. Baskı Ankara 2017 (Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

- İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4. Baskı Ankara 2014 (Prof. Dr. Ergun Önen, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı Tıktık, Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil ve Arş. Gör. Gizem Başoğlu ile birlikte ortak yayın).

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      - Koşulları oluşmadan açılan Belirsiz alacak davasında mahkemece verilecek karar, (Kudret Aslan ve Leyla Akyol Aslan ile birlikte ortak yayın), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015.

      - Hukuk ve Toplumsal Ahlak: OffshoreZEDE mi? OffshoreZADE mi?, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s. 87-110.

      - Adi Senetlerde Sahtelik İddiasına İlişkin Düalist Yapı Üzerine Bir İnceleme, MİHDER, 2013/1, s. 43-72 .

      - İflas Dışı Adi Konkordatoda Kamu Alacaklarının Tabi Olduğu İşlem, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1-2.

      - Kamusal Alan Kavramı ve Bu Kavramın Tanımlanması Zorunluluğu, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006.

      - Asker Kişilere Tebligat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/7.

      - Hükümlerin Tavzihine İlişkin Bazı Tespitler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2.

      - Federal Alman Acz Yasasında Tüketiciler İçin Öngörülmüş Acz Prosedürüne İlişkin Hükümler, Prof.Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 2001.

      - Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul, 2000.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      7.7.  Diğer yayınlar

      7.7.1. Diğer Makaleler:

- Cebri İcra Hukukunda Tatil ve Talik Halleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/34, s. 10-13.

- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/33, s. 18-21.

- Davaya Son Veren Taraf İşlemleri, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2013/32, s. 9-12.

- Hukuk Usûlünde Geçici Hukukî Korumalar, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/31, s. 7-9.

- Belirsiz Alacak Davası, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2012/30, s. 16-19.

- Principles of Law of Civil Procedure, GSI Articletter, March 2011.

- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun Getirdiği Temel Yenilikler, TMSF Bilimsel Yayın Organı Çatı Dergisi, 2011/27, s. 5-10.

- İsviçre Federal Mahkemesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde Takip Hukukunda Şikâyet Eden Taraf Bakımından İlgili Kavramı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008.

- Sigorta Murakabe Kanunu'nda ve Bankacılık Kanunu'nda Öngörülen Masraf İştirak Paylarının Ödenmesine İlişkin Kararların Takip Hukuku Bakımından İşlevi, Terazi Hukuk Dergisi, 2006/11.

- İkrarın Bölünmezliği Üzerine, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz 2005.

- Fevkalade Hallerde Mühlet ve Tatil, Manisa Barosu Dergisi, 2000, S.73.

- İflasta Menkullerin Ekonomik Sebeplerle Müstacel Satışı, (Dr. Georges Vonder Mühll’den çeviri), Argumentum, 1999-2000, S. 58.

- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Argumentum, 1995, S.45.

      7.7.2. Gazete ve Bültenler

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü, Günaydın Marmara Gazetesi, Ocak 2002.

- Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi, Günaydın Marmara Gazetesi, Haziran 2002.

- Kamusal Hakları Bakımından İflas Eden Kimsenin Hukuki Durumu, Günaydın Marmara Gazetesi, Aralık 2002.

- İstinaf Mahkemeleri, Maltepe Haber, Temmuz 2005.

- Hakkımızı Teslim Edecek Hâkimler Var, Taka Gazetesi, Söyleşi, 28 Aralık 2012.

7.7.3. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

- Hüseyin Çelik, Hukuk Davalarında Görev ve Yetki Sorunu, Ankara 2005.

- Murat Yaman, Açıklamalı-İçtihatlı-Dilekçe Örnekli Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, Ankara 2006.

- Yıldırım Keser, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Paylı Mülkiyette Yönetim, Ankara 2006.

- Muzaffer Yasin Aslan, Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları, Ankara 2006.

- Orhan Önder, Birleşmiş Milletler Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara 2006.

- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, Ankara 2009.

- Deniz Abay, Seçilmiş ve Özetlenmiş Son İçtihatlar Işığında 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tatbikatı, Ankara 2014.

 

      7.8.  Uluslararası atıflar

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

İTO Birinci Hakem Listesi / Hakem

Danışma Kurulu Üyelikleri:

- Terazi Hukuk Dergisi

- TMSF Çatı Dergisi

- İzmir Barosu Dergisi

- Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

AKADEMİK YIL

DÖNEM

DERSİN ADI

HAFTALIK SAATİ

ÖĞRENCİ SAYISI

TEORİ

UYG.

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

114

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

5

2017-2018

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

52

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

3

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

99

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

73

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 02)

3

1

85

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (HUK 305 01 ve 99)

2

2

3

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU I (LAW 303 01)

3

1

107

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (HUK 423)

2

2

1

2018-2019

GÜZ DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU I (LAW 405)

3

0

159

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 02)

3

1

 

2017-2018

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (HUK 306 01)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

MEDENİ USUL HUKUKU II (LAW 304 01)

3

1

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (HUK 442)

2

2

 

2018-2019

BAHAR DÖNEMİ

İCRA İFLAS HUKUKU II (LAW 406)

2

0

 

 

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.