Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Doç. Dr. Ece BAŞ SÜZEL

  • Eğitim Sayısı 18
  • E-Kitap Sayısı 7
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 186
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1638

Eğitmen Hakkında

                                         EĞİTİM

 

2011- 2015    Doktora
              İstanbul Üniversitesi, İstanbul
              Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ph.D.
              Tez Konusu: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri

2009–2011     Yüksek Lisans
              Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
              Sosyal Bilimler Enstitüsü, LL.M.
              Tez Konusu: Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk
              Mezuniyet Derecesi: 3.8/4, Bölüm birincilik derecesi

2004–2009     Lisans
              Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
              Hukuk Fakültesi, LL.B.
              Mezuniyet Derecesi: 3.8/4, Bölüm birincilik derecesi

2001- 2004    Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
              Mezuniyet Derecesi: 4.95/5, Okul birincilik derecesi ve Yüksek Onur
              derecesi


                                       İŞ TECRÜBESİ

 

2015 -         Yardımcı Doçent, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
               Verilen Dersler: Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Özel
               Hükümler, İsimsiz Sözleşmeler, Seminer (Yüksek Lisans Dersi), Hukukçu
               Olmayanlar İçin Temel Borçlar Hukuku (Yüksek Lisans Dersi)

2015 -         Villem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Takım Koçu,
               İstanbul Bilgi Üniversitesi

2010 – 2015    Araştırma Görevlisi
                Asiste Edilen Dersler: Medeni Hukuk Genel Bölüm, Borçlar Hukuku Genel
                Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukuku,
                Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler (Yüksek Lisans Dersi), Milletlerarası
                ve Avrupa Sözleşmeler Hukuku (Doktora Dersi)

2009            Stajyer, Hergüner – Bilgen – Özeke Hukuk Bürosu

2008            Stajyer, Esin-İşmen Hukuk Bürosu


                        BURSLAR VE ARAŞTIRMA ZİYARETLERİ

 

A. Burslar
   TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Yurtdışı Araştırma Bursu, 2014
   Max Planck Enstitüsü [Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales
   Privatrecht] Konuk Araştırmacı Bursu, 2013
   TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Doktora Bursu, 2011-2015
   DAAD Dil Eğitimi Bursu – Hamburg/Goethe Enstitüsü, Temmuz-Ağustos 2011
   TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Yüksek Lisans Bursu, 2009-2011
   Bahçeşehir Üniversitesi Başarı Bursu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek
   Lisans, 2009-2011
   Bahçeşehir Üniversitesi 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009 Dekan ve
   Rektörün Listesi, Yüksek Onur Bursu
   ÖSYM bursu, Hukuk Fakültesi, Lisans eğitimi/Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 2004-
   2009


B. Yurtdışı Araştırma Ziyaretleri
   Konuk Araştırmacı, MAX-PLANCK ENSTİTÜSÜ [Max-Planck Institut für Ausländisches
   und Internationales Privatrecht | Hamburg], Eylül 2013 - Ağustos 2014
   Konuk Araştırmacı, JULIUS-MAXIMILIANS WÜRZBURG ÜNİVERSİTESİ, Hukuk
   Fakültesi [Julius-Maximilians Universität Würzburg, Juristische Fakultät | Würzburg],
   Temmuz 2012
   Konuk Araştırmacı, MAX-PLANCK ENSTİTÜSÜ [Max-Planck Institut für Ausländisches
   und Internationales Privatrecht | Hamburg], Temmuz-Ağustos 2011
                                         YAYIN LİSTESİ

 

                                         A. KİTAPLAR

 

Doktora Tezi | Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme ve Menfaat Devri, On İki Levha
Yayıncılık, Kasım 2015, XXVII + 431.
Yüksek Lisans Tezi | Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk, On İki Levha
Yayıncılık, Kasım 2011, XXIII + 205.


                                         B. EDİTÖRLÜK

Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları Serisi – I: Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri
ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Editörler: Yeşim M. Atamer/ Ece Baş Süzel/ Elliott
Geisinger, İstanbul 2016


                                         C. MAKALELER

       Battle of Forms im Türkischen Recht, Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW),
       (Felix Aden ile birlikte) (yayım aşamasında)
       Haksız Fiil Zamanaşımı ve Suçsuzluk Karinesiyle İlişkisi, Bahçeşehir Üniversitesi
       Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, (Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu
       ve Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu ile birlikte) (yayım aşamasında)
       Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmeye Uygulanacak Hukuk, Marmara
       Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.2, s. 367 vd. (Yrd.
       Doç. Dr. Candan Yasan ile birlikte)
       Çocuğun Soyadına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının İncelenmesi,
       Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.10, S.135-136, Kasım-Aralık
       2015, s.77 vd. (Ar. Gör. Gökçe Kurtulan ile birlikte)
       6502 sayılı TKHK’nun Yürürlüğü – Özellikle Genel Esaslara İlişkin Hükümlerin
       Bu Açıdan İncelenmesi, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015 (Doç. Dr.
       M. Murat İnceoğlu ile birlikte)
       Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin
       Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Satım Sözleşmesinde Ayıptan Doğan
Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel
Sayısı, 2014, V. 88, ss. 19-60. (Prof. Dr. Yeşim M. Atamer ile birlikte)
Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu, Prof. Dr.
Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s.623-655.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik
Denetimi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s.267-306.
Kira Hukukunda Bağlantılı Sözleşme Yasağı, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Ekim 2012, C. LXX, S. 2, s.165-182. (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile
birlikte)
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik
Şartlarına İlişkin Yenilikler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim
2012, C. LXX, S. 2, s.115-144.
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Depozito ve Bankaların Bundan Kaynaklanan
Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, İstanbul 2012, s.111-154. (Doç. Dr.
M. Murat İnceoğlu ile birlikte)
Oydan Yoksun Paylar, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011, s. 465-
488.
Kira Parasının Belirlenmesi, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 523
– 547. (Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu ile birlikte)
Toplu İş Sözleşmelerinin Uyarlanması, Kazancı Hakemli Dergi, Eylül-Ekim 2010, s.
141-165.
Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmeden Dönme, Kazancı Hakemli Dergi, Ocak-Şubat
2010, s. 81-108.


                                  D. ÇEVİRİLER

Kodifikasyon - Avrupa Ortak Satım Hukuku Arifesinde Medenî Hukuk
Deneyimlerinin Yeniden Değerlendirilmesi [Codification – The Civilian Experience
Reconsidered on the Eve of a Common European Sales Law, Reinhard Zimmermann],
(Meliha Sermin Paksoy ile birlikte), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl
2015, C.LXXIV, Sayı 2.
       Avrupa Hukuku Enstitüsü’nün Üstesinden Gelmesi Gereken Zorluklar
       [Challenges for the European Law Institute, Reinhard Zimmerman], (Meliha Sermin
       Paksoy ile birlikte), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2013, Cilt 62, Sayı
       2, s.587 vd.


                                        E. TEBLİĞLER

       Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası, Prof. Dr. Özer Seliçi Anısına Teminat Hukuku
       Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Haziran 2016
       Ayıplı Hizmet, İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi ile
       İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015-2016 Tüketici Hukuku Konferansları, Aralık 2015
       Kira Hukukunda Ecrimisil ve Menfaat Devri, Kira Hukukunda Güncel Gelişmeler
       Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2015


                                      YABANCI DİLLER

İngilizce: İleri (Toefl Skor IBT: 100/120)
Almanyca: İyi (C1 Sertifikası/Goethe Enstitüsü, Hamburg)

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.