Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

  • Eğitim Sayısı 14
  • E-Kitap Sayısı 4
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 4386
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 1709

Eğitmen Hakkında

1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Prof. Dr. Muhammet Özekes, aynı Fakülte’de Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olmuş; ayrıca 1989 yılında İzmir Barosu’nda başladığı stajını tamamlayarak, 1990 yılından beri İzmir Barosu’na kaydolmuştur, halen İzmir Barosuna kayıtlı avukattır.

 

Özekes, 1993 yılında “Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdahale” konulu teziyle yüksek lisansını tamamlayıp ardından özel hukuk alanında doktora eğitimine başlamış, Eylül 1995 ve Nisan 1997 tarihleri arasında Almanya’da Münster-Westfaelische Wilhelms Üniversitesi’nden aldığı bursla doktora tezi hakkında araştırma yapmak üzere Almanya’da bulunmuş ve 1998’de “İcra İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz” konulu doktora tezi başarılı bulunarak özel hukuk doktoru unvanını almıştır. Doktora sonrasında, yardımcı doçent kadrosuna atanan Özekes, 1999 yılında Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) tarafından verilen araştırma bursu ile Almanya’da doçentlik tezine başlayarak 2004 yılında “Medenî Usûl hukukunda Hukukî Dinlenilme Hakkı” adlı doçentlik çalışması ve diğer çalışmalarıyla doçent olmuş; 2009 yılında yaptığı çalışmaların yanında “İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler” konulu takdim teziyle Profesör olarak atanmıştır.

 

Av. Prof. Dr. Özekes, başta görevli olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, farklı fakültelerde dersler vermiş, danışmanlıklar üstlenmiştir. Bunun yanında kendisi Adalet Bakanlığının değişik kanun ihtisas komisyonlarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerin başında, HMK Tasarısı, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına İlişkin Kanun Tasarısı, Noterlik Kanunu Tasarısı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri ile İlgili Eğitim Kitabı Hazırlama Çalışma Grubu, İcra ve İflas Kanununu Avrupa Birliğine Üye Ülkelerdeki Uygulamalarla Uyumlu Hale Getirmek, İcra ve İflas Dairelerinde Yaşanan Aksaklıkları Gidermek İçin Çalışma Grubu, İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kurulmasına İlişkin Çalışma Grubu, İdarî Yargılama Usûlü Kanunu ve İdarî Yargıda İstinaf Kanun Yolu, HMK ile İlgili Yönetmelik ve Tarifelerin Hazırlanması, İİK Tasarısı, Hukuk Eğitimi Çalışma Grubu, İş Mahkemeleri Kanunu Komisyon Üyelikleri ile Adalet Bakanlığı İstinaf Mahkemeleri Hukuk Hâkimleri Eğitim Faaliyeti Grubu Toplantı Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Hukuk Hâkimlerine Yönelik Olarak İstinaf Hukuk Usulü Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Programı Toplantı Başkanlığı, Tebligat Kanunu Değişiklik Tasarısı Komisyonu Başkanlığı, Tebligat Kanunu Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Başkanlığı,
Avukatlık Kanunu Tasarısı Komisyon Başkanlığı şeklindeki görevleri gelmektedir. Ayrıca kendisi TBB’nin avukatlık kanunu çalışmaları ile hukuk eğitimine ilişkin çalışmalarında görev almıştır. Özekes, çalıştığı kurum ve kurum dışında farklı akademik ve idari görevlerde de yönetici olarak yer almış, Türk Medenî Usul ve İcra İflâs Hukukçuları Birliği (MİHBİR) kurucu organizasyon komitesi üyesi olarak görev yapmış, ayrıca İstanbul’da yapılan 15. Dünya Usul Hukukçuları Toplantısı Organizasyon Komitesi’nde yer almıştır.

 

Av. Prof. Dr. Özekes, Türkiye Adalet Akademisinin, Türkiye Barolar Birliği ve farklı Baroların eğitim faaliyetlerine de katılmıştır. Özekes, ulusal veya uluslararası bazı projelerde yöneticilik veya komisyon üyeliği yapmıştır. Özellikle arabuluculuk, tahkim, mahkeme yönetimi, yargıda zaman yönetimi, yargı bağımsızlığı, yargıda performans ölçümü, hukuk etiği ve hukuk eğitimi ile ilgili projeler bunların bazılarıdır.

 

Özekes’in başka yazarlarla birlikte veya tek olarak yazdığı 20 kitap ve 70 civarında süreli yayını, ayrıca birçok konferans, kongre, sempozyumda sunduğu tebliğleri mevcuttur. Ayrıca on civarında doktora tezinde yirminin üzerinde yüksek lisans tezinde danışmanlık yürütmüştür. Kendisi bazı hukuk dergilerinin danışman veya yayın kurulu görevini de yürütmektedir. Bu yayınlar yanında “On Şiire Bir Hikâye” isimli hukuk dışında kitabı bulunmaktadır.

 

Özekes’in temel çalışma alanları medenî usûl ve icra iflâs hukuku olmakla birlikte, avukatlık hukuku, noterlik hukuku, tebligat hukuku, iş yargılaması hukuku, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim, hukuk ve etik, hukuk eğitimi de çalışma alanlarıdır.

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.