Menu

Arama Yapın

İcra İflas Hukukunda Güncel Meseleler 2023 HEMEN KAYDOL


Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR

  • Eğitim Sayısı 24
  • E-Kitap Sayısı 12
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 120
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 3815

Eğitmen Hakkında

                                                                                                                                                                                                                                         

Doğum Tarihi ve Yeri: 20.07. 1974 Ankara

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 Hukuk

Ankara Üniversitesi

1996

Y. Lisans

 

 Hukuk

Ankara Üniversitesi

2002

Doktora

 

 Hukuk

Ankara Üniversitesi  

2009-2014

 

Doçentlik

Hukuk

Erzincan Üniversitesi

2014

Profesör

Hukuk

Ankara Sosyal Bilimler Universitesi

2020

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Prof. Dr. Mehmet Ünal

Doktora Tezi ve Danışmanı: Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Prof. Dr. Mehmet Ünal

Doçentlik Tezi: Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları

Profesörlük Tezi: Miras Hukukunda Paylaşma Kısa Şerhi

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (YÖK 35. Madde)

 

1998-1999 1999-2009  

Yar. Doç.

 Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2009- 2014

Doç. Dr.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2014-2020

Prof. Dr.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2020-

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “Der Schutz personenbezogener Daten in der Türkei” Datenschutz und Datensicherheit (DuD)566-570pp. 2010.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.1 Türk –Alman Hukuku Sempozyumu, dâhilinde “ VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Hekim Sorumluluğu” bildiri kitapçığında “Üreme Merkezlerinin Hukukî Sorumluluğu”.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1.1 Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 195 pp., Ankara, Yetkin Yayınevi, 2004

C1.2 Dr. Hayrunnisa Özdemir, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, 287 pp., Ankara, Seçkin Yayınevi, 2009 Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara 2004.

C1.3 Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine Göre (CISG) Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, 350 pp., Ankara, Yetkin Yayınevi, 2013.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.”Hekimin Fiilinden Dolayı Zarar Gören Üçüncü Kişinin Hastaneye Karşı Talebinin Hukukî Niteliği ve Yargıtayın Görüşü”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 263-290, pp. 2013

D2. “Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçişi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 359-379 pp, 2011.

D3. “Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 191-223 pp., 2012.

D4. “Yapay Döllenme ve Soybağı”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, 875-909 pp., 2013.

D5. “Kiralananın Devri ve Kira Sözleşmesinin Durumu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 147-173 pp., 2013.

D6. “İşyerinde İşçilerin İzlenmesi ve İşçilerin Kişilik Haklarının Korunması”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 231-270 pp., 2010.

D7. “Hadım Etme ve Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 125-164 pp., 2010.

D8. “Diş Hekimlerinin Hukukî Sorumluluğu” Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 177-229 pp., 2011.

D9. “Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılması, Harcanması ve Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 81-106 pp., 2013.

D10. Henüz Var olmayan Kişilerin Ve Ceninin Art Mirasçı Olarak Atanması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S. 1, Yıl, 2013.

D.11. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Değerlendirilmesi, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (NÜSBD), C. 1, S. 1, Yıl. 2013.

D. 12. Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, Bodrum 2015.

D. 13.TBK ve TKHK’a Göre otomotiv Sektöründe Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016.

D. 14. Türk – İsviçre Borçlar Kanununda Satış Ve Eser Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumlulukta Zamanaşımı Süreleri, Türk Medeni Hukukunun 90. Yıl Sempozyumu, Ankara 2016.

 

F1. Diğer Yayınlar(Doktora Bitimine Kadar)

F1. 1. Güncel Hukuk, Nisan 2012/4-100, Kişilerin Yeni Yüzleri ve Parmak İzlerinin Hukukî Niteliği.

F1.2.  Memur -Sen Konfederasyonu, Sağlık-sen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Dergisi, Nisan 2011, Yıl. 4 S. 13.

F1.3.  Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Kayda Geçirme ve Sır Saklama Yükümlülüğü, Sağlık Hukuku Digestası, Ankara 2009.

F1.4. Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 53, S. 3, 2004, s. 61-90.

F1.5. Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1-2, Haziran 2009 .

F1.6. Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 3-4, Aralık 2008.

F1.7. Türk ve İsviçre Medenî Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 3, 2008.

 

F2. Sunduğum Konferans ve Sempozyumlar

 

F2. 1. 18-11 Ekim 2012’de Ankara’da düzenlenen 11. Türkiye Eczacılık Kongresinde, “ Sağlık Çalışanları(Eczacılar) ve Hasta Hakları” konulu sunum.

 

F2. 2. 22-23 Mart 2013 tarihleri arasında TDB Ankara Diş Hekimliği Odası tarafından Ankara’da düzenlenen “I. Diş Hekimliği Hukuku” Sempozyumunda “ Diş Hekimliğinde Aydınlatılmış Onam” konulu sunum.

 

F2. 3. 22-23 Mart 2013 tarihleri arasında İstanbul Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayında “Engelli Olan Öğrencilerin Hukukî Yeterlilikleri” konulu sunum.

 

F2. 4. 08 Mart 2013 tarihinde Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Sempozyumda, “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” konulu sunum.

 

F2. 5. 18 Mayıs 2012 tarihinde Engelsiz Erzincan Biriminin düzenlediği Panelde, “Türkiye’de Engelli Olmak” konulu sunum.

 

F3. Katıldığım Sempozyum ve Kongreler

 

F3. 1. Nişantaşı Üniversitesi tarafından 27-28 Haziran 2013 tarihinde, düzenlenen “Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık” Sempozyumuna Katılım Belgesi.

 

F3. 3. 5-7 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Uluslar arası katılımlı, “Uluslar arası Çocuklar İçin Adalet” Sempozyumuna Katılım Belgesi.

 

F3. 5. 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen “Sağlıkta Değer, Sağlık Her şeye Değer” konulu 11. Eczacılık Kongresine Katılım Belgesi.

 

F3. 6. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığının 3-4 Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlediği “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi” Sempozyumuna Katılım Belgesi.

 

F3. 7. Diyarbakır’da 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen “Hekim Sorumluluğu” Konulu VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku” Sempozyumuna Katılım Belgesi.

 

F3. 8. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından, 21 Mayıs 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen “ Etik, Hukuk Etiği, Adalet Meslek Etiği” Konferansı’na Katılım Belgesi.

 

F4. Katıldığım Çalıştay ve Eğitimler

 

F4.1. Yeditepe Üniversitesi, tarafından 22-23 Mart 2012’de düzenlenen “6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı” na  Katılım Belgesi.

 

F4. 2. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ev-İçi Adalet Birimi tarafından 08 Mart 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı bünyesinde düzenlenen “Ev-İçi Şiddete Karşı Hukuk Eğitiminde Neler Yapılabilir” Çalıştayına Katılım Belgesi.

 

F4.3. Ankara Üniversitesi tarafından 10-11 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen “V. Engelsiz Üniversiteler” Çalıştayına Katılım Belgesi.

 

F4.4. TÜBİTAK tarafından 09.12.2011’de düzenlenen “Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” ne Katılım Belgesi.

 

F4.4. Hürriyet Gazetesi tarafından Erzincan Valiliği ile işbirliği yapılarak, “Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası” kapsamında 08-09 Kasım 2010 tarihleri arasında verilen 13 saatlik eğitime, Katılım Belgesi.

 

                                                                      

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.