Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Ekli Dosya

Video Eğitimler

Adi Ortaklıkların Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Faaliyetleri Konusunda Yanılgılar Video Eğitimi

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Adi Ortaklıkların Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Faaliyetleri Konusunda Yanılgılar online konferansının video kaydıdır. Eğitim süresi 55 dakikadır.

500,00 TL
200,00 TL

Adi Ortaklıkların Kazanç Paylaşma Amacı Gütmeyen Faaliyetleri Konusunda Yanılgılar online konferansının video kaydıdır.
Eğitim süresi 55 dakikadır.

Akademisyen

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 • Eğitim Sayısı 86
 • E-Kitap Sayısı 38
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 11235
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 7067

Eğitmen Hakkında

A. ÖZGEÇMİŞİ

1956 yılında Germencik'te doğan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri (Özel Hukuk) doktora programını tamamlamış ve aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında ders verdiği Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını kazanan Etem Saba Özmen bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir.

Devletine de sayısız hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, İş GYO'da kurucu hukuk danışmanlığı, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunduğu gibi, Ankara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve Ankara Polis Akademisi’nde de uzun yıllar ders vermiştir.  Prof. Dr. E. Saba Özmen’in Türkiye’nin merkez ve taşra teşkilatı Tapu Müdürlüklerinde görev yapan ve/veya emekli olmuş birçok öğrencisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. E. Saba Özmen, halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermekte ve  Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte, Türkiye Barolar Birliği nezdinde konferanslar ve eğitimler vermektedir.

 

B. ESERLERİ

 

 • Yayımlanmış Kitapları
 • Kat İrtifakı, Ankara 1997
 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991
 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010
 • Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Bası Nisan 2015
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Ocak 2016
 • Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, İstanbul, 2018
 • İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları, İstanbul, 2019

 

 • Devam Eden Kitap Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 • Paydaşlıktan Çıkarma

 

 • MAKALELERİ

     Bireysel Makaleleri:

 1. Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi Türkiye Noterler Birliği, 1989 Sayı: 62
 2.  3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana sözleşmenin İntibakı Ve Hukuki Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı:3
 3. 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı: 5
 4. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebi İle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989 Sayı:6
 5. Tele faks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medeni Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 1
 6.  Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 4
 7.  Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:4
 8.  Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer – Eklenti Ayırımı İçerisindeki Yeri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:1
 9.  Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği Adalet Dergisi, 1990 Sayı: 4
 10.  Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeni İle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukuki Sonuçları Türkiye Noterler Birliği, 1990 Sayı: 65
 11. Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik Ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 2
 12. Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991 Sayı:1
 13. Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 1
 14. Kat İrtifakında Yönetim, Adalet Dergisi
 15. Kat İrtifakında Yapının Bitirilmemesi Nedeni İle Sona Erme ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1992 Sayı: 3
 16. Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu Ve Yatay Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992 Sayı: 2
 17. Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993 Sayı: 1
 18. Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart (MK. 83. Madde Değişikliği) Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995 Sayı:4
 19. Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996 Sayı: 2
 20. Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler İstanbul Barosu, 2012 Sayı: 4
 21. Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt; Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014 Sayı:1
 22. 2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dönme Hakkında Ayni Etkili Dönme Görüşüne ve Özellikle Yargıtay 15.HD. nin Yerleşik Kararlarındaki “Avans Tapu” Nitelemesine İlişkin Eleştiriler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 Sayı: 135

 

         Ortak Makaleler:

 1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirilmesi, (Ar. Gör. Herdem Belen ile)
 2. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ( Öğr. Gör. Hafize Erden ile)
 3. Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C II.  (Melek Yüce ile)
 4. Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK. “Madde 700” Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Hâlin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukukî Sonuçlar, İstanbul Barosu 2007 Sayı: 3 (Dr. Melek Bilgin Yüce ile)
 5. Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 4 (Av. Nurgül Kutlu ile)
 6. Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme Ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 6 ( Gönül Çeliker ile)
 7. Kamulaştırmasız El Atma Sonucu Dava Hakkının Kaybolmasına Dayalı Hakların 5999 Sayılı Değişiklikle Korunması, Erzan Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012. (Emel Ünal İle)
 8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları  İstanbul Barosu, 2013 Sayı: 1 (Dr. Tuba Akçura Karaman ile)
 9. 6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları, İstanbul Barosu Dergisi, 2013 Sayı: 5 (Av. Berna Çakmak ile)
 10. 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar (Av. Berna Çakmak ile)
 11. Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2013 Sayı: 128  (Av. Sezgi Cihan Bahadır ile)
 12. Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) İstanbul Barosu Dergisi, 2014 Sayı: 6 (Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile)
 13. Temsil Yetkisi(Galat-ı Meşhur Olarak Vekâletname)Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Mart 2014 Sayı:135 (Av. A. Göktuğ Kaya ile)
 14. 6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzere Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Temmuz 2014 Sayı: 139 (Stj. Av. Nazlı Osmanağaoğlu ile)
 15. Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan “Bedelin Nakden ve Peşin” Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler Legal Dergisi, Ağustos 2014,sayı:140 (Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile);
 16. Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler. Legal Dergisi Ocak 2016.Cilt:14 Sayı:157 (Av.Sezgi Cihan Ernas ile )
 17. Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti)Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dergisi Yıl:2015 Sayı:1(Arş. Gör Gülşah Sinem Aydın ile)
 18. Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştiri. İstanbul Barosu Dergisi Cilt:90 Sayı:2016/3 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 19. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları İle Yaratılan “Avans Tapu” Kavramına Yönelik Eleştiriler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2016, Sayı:1 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 20. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale-İ Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları Ve Paya Bağlı İntifa Hakkına Dayalı Olumsuzluklardan Ders Alınmayışı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ne Armağan, 2016. (E. Sabâ Özmen – Müge Ürem) Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi Özel sayısı. Cilt:11.Sayı:145-146 Eylül-Ekim 2016
 21. Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına/Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi Ve Özellikle Konuya Ilişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler (Prof.Dr.Etem Saba Özmen/Yrd.Doç.Dr.Gülşah Vardar Hamamcıoğlu) Marmara Üni. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, II.cilt yıl:2016 sayı:3
 22. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına ( İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar,  Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2018, Cilt: 16 Sayı :188 ( Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Sinem Aydın ile)

 

C. Hizmet Sunulabilecek Alanlara İlişkin Temel Başlıklar

Türkiye Cumhuriyeti yeni sistem yapılanmasında dinamik bir Bakanlık oluşumuna hizmet etmek amacıyla güncel mevzuatta değişiklik yapmak artık ihtiyaçtan çok elzem hale gelmiş olup; on bir ayrı branştan oluşan Gayrimenkul Hukuku’nda edinilen yaklaşık 40 yıllık tecrübe ile; aşağıda başlıklar halinde sıralanan konularda çözüm önerileri getirilecektir:

 • Kat Mülkiyeti Kanunu:

          1965 yılından kalan hükümleri ile her ne kadar değişikliğe uğramış olsa da günümüz toplu yapı yapılaşmalarının sorunları konusunda artık yetersiz kalan Kat Mülkiyeti Kanunu mevcut koşullar gözetilerek yeniden kaleme alınacaktır.

 • Tapu Kanunu:

          Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana kullanılan ve fakat artık işlevini yitirmiş kurumların çağdaş teknolojiye dayalı hukuki alt yapısının yenilenmesi, tapunun aleniyetinin elektronik ortamda sağlanması ve Noterlerin işlevinin arttırılarak tapunun güven sorumluluğunun yalnızca sicile yönelik koordinasyonu

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (6306 Sayılı Kanun) ve Uygulama Yönetmeliği

          Türkiye’nin yoğun gündemi “Kentsel Dönüşüm” sürecinde yaşanan sıkıntıların hukuki temele dayalı olarak önlenmesi, uygulamanın pratikleştirilmesi adına yaklaşık 300 maddeden oluşan  Uygulama Yönetmeliği hazırlanması ve mevzuatta da bu amaçla gerekli değişikliklerin yapılması,

 • İmar Kanunu

          Planların kesinleşme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve davalara bağlı olarak gelişen zaman ve menfaat kayıplarının önlenmesi amacıyla pratik çözüm önerileri

 • Kamulaştırma Kanunu

          Uygulamada yaşanan sıkıntılı yargı süreçlerinin önüne geçecek ve vatandaşlar mağdur edilmeksizin kamu hizmetinin bir an önce sağlanmasına yönelik olarak kamulaştırma mevzuatının baştan kaleme alınması.

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

          Konut satışları ile ilgili piyasadaki olumsuz gelişmeleri önleyici hüküm önerileri

 • Yabancı Yatırımların Önünün Açılmasına Yönelik Tedbirler

          Gelişmiş ülkelerde yer alan “Trustee Company” ve hukukumuzda “Garantörlük Hizmetleri” olarak temelini bulan kurumun Türk mevzuatına uyarlanması ve böylelikle gerek yabancı yatırımların önünün açılması gerekse de 16 adet gayrimenkul yatırımı sorunun çözüme kavuşması

 • Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Yönelik Tedbirler

          Turizm amaçlı yatırımların desteklenmesi ve sektörel gelişimin sağlanması  amacıyla mevzuat değişikliği önerileri

 • Mortgage Yasası-Gayrimenkul Yatırım Sertifikaları

          Hayata geçirilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için tecrübeye dayalı öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait Atıl Kapasite Oluşturan Taşınmazların Değerlendirilmesi

          Kamu taşınmazları açısından oldukça zengin olan ülkemizdeki kıyı, orman ve kültür ve tabiat varlığı arazileri ile tarım arazilerinin dışında kalan arazilerin devlet yapısı altında projelendirilmesine yönelik öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Devremülk ve Devre-Tatil Mevzuatı

          Esasen ülkemiz sosyo-kültürel yapısına oldukça uygun düşen bir sistem olan devremülk-devre tatil sisteminin maalesef kötü uygulamalar sonucu meydana getirdiği genel endişenin ortadan kaldırılmasına ve güven ortamının yeniden tesis edilerek sistemin tercih edilirliğine yönelik mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması, sistem önerilerinin getirilmesi, devreli tatil yatırımlarının yabancılara satışında tedbir önerileri ve Uluslar arası Değişim Programlarında ülkemiz tesislerinin de yer almasını sağlayacak öneriler getirilmesi

Sosyal Medya

A. ÖZGEÇMİŞİ

1956 yılında Germencik'te doğan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri (Özel Hukuk) doktora programını tamamlamış ve aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında ders verdiği Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını kazanan Etem Saba Özmen bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir.

Devletine de sayısız hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, İş GYO'da kurucu hukuk danışmanlığı, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunduğu gibi, Ankara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve Ankara Polis Akademisi’nde de uzun yıllar ders vermiştir.  Prof. Dr. E. Saba Özmen’in Türkiye’nin merkez ve taşra teşkilatı Tapu Müdürlüklerinde görev yapan ve/veya emekli olmuş birçok öğrencisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. E. Saba Özmen, halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermekte ve  Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte, Türkiye Barolar Birliği nezdinde konferanslar ve eğitimler vermektedir.

 

B. ESERLERİ

 

 • Yayımlanmış Kitapları
 • Kat İrtifakı, Ankara 1997
 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991
 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010
 • Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Bası Nisan 2015
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Ocak 2016
 • Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, İstanbul, 2018
 • İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları, İstanbul, 2019

 

 • Devam Eden Kitap Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 • Paydaşlıktan Çıkarma

 

 • MAKALELERİ

     Bireysel Makaleleri:

 1. Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi Türkiye Noterler Birliği, 1989 Sayı: 62
 2.  3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana sözleşmenin İntibakı Ve Hukuki Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı:3
 3. 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı: 5
 4. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebi İle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989 Sayı:6
 5. Tele faks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medeni Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 1
 6.  Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 4
 7.  Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:4
 8.  Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer – Eklenti Ayırımı İçerisindeki Yeri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:1
 9.  Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği Adalet Dergisi, 1990 Sayı: 4
 10.  Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeni İle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukuki Sonuçları Türkiye Noterler Birliği, 1990 Sayı: 65
 11. Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik Ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 2
 12. Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991 Sayı:1
 13. Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 1
 14. Kat İrtifakında Yönetim, Adalet Dergisi
 15. Kat İrtifakında Yapının Bitirilmemesi Nedeni İle Sona Erme ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1992 Sayı: 3
 16. Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu Ve Yatay Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992 Sayı: 2
 17. Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993 Sayı: 1
 18. Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart (MK. 83. Madde Değişikliği) Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995 Sayı:4
 19. Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996 Sayı: 2
 20. Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler İstanbul Barosu, 2012 Sayı: 4
 21. Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt; Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014 Sayı:1
 22. 2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dönme Hakkında Ayni Etkili Dönme Görüşüne ve Özellikle Yargıtay 15.HD. nin Yerleşik Kararlarındaki “Avans Tapu” Nitelemesine İlişkin Eleştiriler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 Sayı: 135

 

         Ortak Makaleler:

 1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirilmesi, (Ar. Gör. Herdem Belen ile)
 2. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ( Öğr. Gör. Hafize Erden ile)
 3. Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C II.  (Melek Yüce ile)
 4. Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK. “Madde 700” Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Hâlin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukukî Sonuçlar, İstanbul Barosu 2007 Sayı: 3 (Dr. Melek Bilgin Yüce ile)
 5. Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 4 (Av. Nurgül Kutlu ile)
 6. Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme Ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 6 ( Gönül Çeliker ile)
 7. Kamulaştırmasız El Atma Sonucu Dava Hakkının Kaybolmasına Dayalı Hakların 5999 Sayılı Değişiklikle Korunması, Erzan Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012. (Emel Ünal İle)
 8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları  İstanbul Barosu, 2013 Sayı: 1 (Dr. Tuba Akçura Karaman ile)
 9. 6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları, İstanbul Barosu Dergisi, 2013 Sayı: 5 (Av. Berna Çakmak ile)
 10. 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar (Av. Berna Çakmak ile)
 11. Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2013 Sayı: 128  (Av. Sezgi Cihan Bahadır ile)
 12. Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) İstanbul Barosu Dergisi, 2014 Sayı: 6 (Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile)
 13. Temsil Yetkisi(Galat-ı Meşhur Olarak Vekâletname)Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Mart 2014 Sayı:135 (Av. A. Göktuğ Kaya ile)
 14. 6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzere Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Temmuz 2014 Sayı: 139 (Stj. Av. Nazlı Osmanağaoğlu ile)
 15. Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan “Bedelin Nakden ve Peşin” Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler Legal Dergisi, Ağustos 2014,sayı:140 (Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile);
 16. Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler. Legal Dergisi Ocak 2016.Cilt:14 Sayı:157 (Av.Sezgi Cihan Ernas ile )
 17. Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti)Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dergisi Yıl:2015 Sayı:1(Arş. Gör Gülşah Sinem Aydın ile)
 18. Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştiri. İstanbul Barosu Dergisi Cilt:90 Sayı:2016/3 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 19. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları İle Yaratılan “Avans Tapu” Kavramına Yönelik Eleştiriler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2016, Sayı:1 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 20. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale-İ Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları Ve Paya Bağlı İntifa Hakkına Dayalı Olumsuzluklardan Ders Alınmayışı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ne Armağan, 2016. (E. Sabâ Özmen – Müge Ürem) Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi Özel sayısı. Cilt:11.Sayı:145-146 Eylül-Ekim 2016
 21. Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına/Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi Ve Özellikle Konuya Ilişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler (Prof.Dr.Etem Saba Özmen/Yrd.Doç.Dr.Gülşah Vardar Hamamcıoğlu) Marmara Üni. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, II.cilt yıl:2016 sayı:3
 22. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına ( İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar,  Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2018, Cilt: 16 Sayı :188 ( Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Sinem Aydın ile)

 

C. Hizmet Sunulabilecek Alanlara İlişkin Temel Başlıklar

Türkiye Cumhuriyeti yeni sistem yapılanmasında dinamik bir Bakanlık oluşumuna hizmet etmek amacıyla güncel mevzuatta değişiklik yapmak artık ihtiyaçtan çok elzem hale gelmiş olup; on bir ayrı branştan oluşan Gayrimenkul Hukuku’nda edinilen yaklaşık 40 yıllık tecrübe ile; aşağıda başlıklar halinde sıralanan konularda çözüm önerileri getirilecektir:

 • Kat Mülkiyeti Kanunu:

          1965 yılından kalan hükümleri ile her ne kadar değişikliğe uğramış olsa da günümüz toplu yapı yapılaşmalarının sorunları konusunda artık yetersiz kalan Kat Mülkiyeti Kanunu mevcut koşullar gözetilerek yeniden kaleme alınacaktır.

 • Tapu Kanunu:

          Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana kullanılan ve fakat artık işlevini yitirmiş kurumların çağdaş teknolojiye dayalı hukuki alt yapısının yenilenmesi, tapunun aleniyetinin elektronik ortamda sağlanması ve Noterlerin işlevinin arttırılarak tapunun güven sorumluluğunun yalnızca sicile yönelik koordinasyonu

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (6306 Sayılı Kanun) ve Uygulama Yönetmeliği

          Türkiye’nin yoğun gündemi “Kentsel Dönüşüm” sürecinde yaşanan sıkıntıların hukuki temele dayalı olarak önlenmesi, uygulamanın pratikleştirilmesi adına yaklaşık 300 maddeden oluşan  Uygulama Yönetmeliği hazırlanması ve mevzuatta da bu amaçla gerekli değişikliklerin yapılması,

 • İmar Kanunu

          Planların kesinleşme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve davalara bağlı olarak gelişen zaman ve menfaat kayıplarının önlenmesi amacıyla pratik çözüm önerileri

 • Kamulaştırma Kanunu

          Uygulamada yaşanan sıkıntılı yargı süreçlerinin önüne geçecek ve vatandaşlar mağdur edilmeksizin kamu hizmetinin bir an önce sağlanmasına yönelik olarak kamulaştırma mevzuatının baştan kaleme alınması.

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

          Konut satışları ile ilgili piyasadaki olumsuz gelişmeleri önleyici hüküm önerileri

 • Yabancı Yatırımların Önünün Açılmasına Yönelik Tedbirler

          Gelişmiş ülkelerde yer alan “Trustee Company” ve hukukumuzda “Garantörlük Hizmetleri” olarak temelini bulan kurumun Türk mevzuatına uyarlanması ve böylelikle gerek yabancı yatırımların önünün açılması gerekse de 16 adet gayrimenkul yatırımı sorunun çözüme kavuşması

 • Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Yönelik Tedbirler

          Turizm amaçlı yatırımların desteklenmesi ve sektörel gelişimin sağlanması  amacıyla mevzuat değişikliği önerileri

 • Mortgage Yasası-Gayrimenkul Yatırım Sertifikaları

          Hayata geçirilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için tecrübeye dayalı öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait Atıl Kapasite Oluşturan Taşınmazların Değerlendirilmesi

          Kamu taşınmazları açısından oldukça zengin olan ülkemizdeki kıyı, orman ve kültür ve tabiat varlığı arazileri ile tarım arazilerinin dışında kalan arazilerin devlet yapısı altında projelendirilmesine yönelik öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Devremülk ve Devre-Tatil Mevzuatı

          Esasen ülkemiz sosyo-kültürel yapısına oldukça uygun düşen bir sistem olan devremülk-devre tatil sisteminin maalesef kötü uygulamalar sonucu meydana getirdiği genel endişenin ortadan kaldırılmasına ve güven ortamının yeniden tesis edilerek sistemin tercih edilirliğine yönelik mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması, sistem önerilerinin getirilmesi, devreli tatil yatırımlarının yabancılara satışında tedbir önerileri ve Uluslar arası Değişim Programlarında ülkemiz tesislerinin de yer almasını sağlayacak öneriler getirilmesi